ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 14:46
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ޚިޔާނާތް
އާރަށު ޚިޔާނާތް: "ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ހިނގި ކަމެއްނަމަ ކުޑަމިނުން އެތެރޭގެ ތަހުގީގެއް ކޮށްލެވެންވެސް އޮތް"
 
އެކަން ކުރި ބައެއް ހޯދައި، ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބުރަދަނެއް ދެވުނީސް
 
އަމިއްލަފުޅު މަންފާއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޔާމީނު ނުފޫޒުގެ ބޭނުންވެސް ކުރައްވާފައިވޭ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެ ވުޒާރާއަކަށް ފޮނުވި ސިޓީ ދައުލަތުން ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި

ވ. އާރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ހިނގި ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު، އެކަން ކުރެއްވި މުވައްޒަފު ހޯދުމަށްޓަކައި އިދާރީ ތަހުގީގެއް ހިންގެވިކަމަށް، ނުވަތަ އެކަން ކުރެއްވި މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވި ނަމަވެސް، ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް، ޚިޔާލީ ވާހަކައަކަށްވުރެ ބޮޑު ބުރަދަނެއް ދެވިދާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފިއެވެ.

އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމުގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އީނާ މޫސާ ވިދާޅުވީ، އާރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރީ ޔާމީނު ނޫންކަމަށް ދިފާއުގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އާރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ޔާމީނު ނިންމެވިކަން މި މައްސަލައިގެ ހެކިތަކުން ދަލާލަތު ކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

އެއީ ކިތާބީ ހެކިތަކުންވެސް ފެންނަން އޮތް ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލާގައި ޔާމީނު ކުށްވެރިވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވަޒީރަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް އޮތުމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ނޫންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަފުޅު މަންފާއެއް ހާސިލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޔާމީނު އެ ނުފޫޒުގެ ބޭނުންވެސް ކުރައްވާފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އާރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި އޮއްވައި އެ ރަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެ ވުޒާރާއަކަށް ފޮނުވި ސިޓީ ދައުލަތުން މި މައްސަލާގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައި ވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ނިންމުމަކީ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލުން ޔާމީނާ މަޝްވަރާކުރެވި، އަދި ޔާމީނުވެސް އެންޑޯރސް ކުރައްވައިގެން އައިސްފައިވާ ނިންމުމެއްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އީވައިސީން ނިންމާ ނިންމުމެއް ތަންފީޒުވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ނިންމުމެއް އެންޑޯރސް ކުރެއްވުމުންކަން، ހެކިންގެ ހެކިބަހުން އެނގޭކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އެ ރަށް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަމަށްވާއިރު، އެހިސާބުންވެސް އެންޑޯރސް ކުރެވުނީކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގީ ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގެންކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާއިރު، އެންމެ ކުޑަމިނުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރި ބައެއް ހޯދައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވާނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބުރަދަނެއް ދެވުނީސްކަން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ރައީސް ޔާމީނަށް ނޭނގި މިވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް، އަޅުގަނޑުމެން މިތާ މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ އޮތް ރަށެއްގެ ބެލެނިވެރިކަން އެއް ވުޒާރާއިން އަނެއް ވުޒާރައަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ. ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކަނި ކުރެވޭނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިނުގެން މިވަރު ކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވާއިރު އެކަން ކުރެއްވި މުވައްޒަފު ހޯދުމަށްޓަކާ އިދާރީ ތަހުގީގެއް ހިންގެވިކަމަށް، ނުވަތަ އެކަން ކުރެއްވި މުވައްޒަފަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވިކަމަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިނަމަވެސް، ދައުލަތުން ދެކެނީ އެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ޚިޔާލީ ވާހަކައަކަށްވުރެ ބޮޑު ބުރަދަނެއް ދެވިދާނެއޭ.
ދައުލަތުގެ ވަކީލު

ވ. އާރަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީނުކަމަށް ދަށު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިންމަވާފައިވަނީ، ހެތްކާބެހޭ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރައްވައި ކަމަށާއި، އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލައި ޝަރީއަތަށް އެގޮތަށް ބުރަވެވިގެންކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން ޝަފީއު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒާ ޚުޒައިފާ މުހައްމަދު އަދި އަލްއުސްތާޒު މުހައްމަދު ސަލީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
50%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް