ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 10:15
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާ ސެލޫނެއް
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާ ސެލޫނެއް
ރޮއިޓާސް
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާ ސެލޫންތައް
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ސެލޫނެއް ބަންދުކުރަން ތާލިބާން ސަރުކާރުން މުހުލަތެއް ދީފި!
 
ސެލޫންތަކުގެ މަސައްކަތް، ބަރާބަރު 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލަންޖެހޭ
 
އަހަރެން ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ، މި ސެލޫންތައް ބަންދުކުރެވިގެން ނުވާނެ
 
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގިނަ އަންހެނުން ތިބީ ކާނެ/ބޯނެ ފަދައެއްވެސް ނެތް ހާލަތުގައިކަން ތާލިބާނުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށްކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބާރުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކުރި ދިގު ހަނގުރާމަ ނިންމާލުމަށްފަހު ބިދޭސީ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައިގެން ދިޔައެއްކަމަކު ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލުމުގެ ފުރުސަތު، އެ ގައުމުގެ އާންމުންނަކަށް އަދި ނުލިބެއޭވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް "އިސްލާހު"ގެ ނަމުގައި ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އަންހެނުންނަށް އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް ތަކުލީފުތައް ގިނަ ކަމުގައިވެސް ދެންނެވިދާނެއެވެ.

ޖުލައި 4 ވީ އަންގާރަ ދުވަހަކީވެސް، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވެރިކަން ހިންގަމުންދާ ތާލިބާން ސަރުކާރުން އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުނު ދުވަހެކެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ އަޚުލާގާބެހޭ ވުޒާރާގެ ނަމުގައި ތާލިބާނުން ހިންގަމުންދާ އިދާރާއިން ނެރުނު އަމުރުގައި، އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޒީނަތްތެރިވުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ސެލޫނެއް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މިއީ އާންމު ތަންތަނަށް އަންހެނުން ދިއުމަށް ތާލިބާނުން އަޅަމުންދާ ސިލްސިލާ ހުރަސްތަކުގެ ޗޭނަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުކުރި ބޮޅެވެ.

Advertisement

އަޚުލާގާބެހޭ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސާދިގު އާކިފު ފާހަގަކުރިގޮތުގައި، ބިއުޓީ ޕާލަރތަކާއި ސެލޫންތަކުގެ މަސައްކަތް، ބަރާބަރު 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ވެރިރަށް ކާބުލްއާއި އެހެންވެސް ބައެއް ސިޓީތަކުގައި ސެލޫންތައް ހުޅުވަން ފެށީ، މީގެ ކުރިން އެ ގައުމުގައި އޮތް ތާލިބާން ވެރިކަން، 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ވައްޓާލިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު، ތާލިބާނުން އަނެއްކާވެސް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގިނަ ސެލޫންތަކަކުން ދިޔައީ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބުމާއި، އަންހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުން ދިއުމެވެ.

ތާލިބާން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ގިނަ އަންހެނުން ތިބީ ކައިބޮއެ ހަދާލާނެ އެއްޗެއްވެސް ނެތް ހާލަތުގަކަން. އަންހެނުން ވަނީ ފަގީރުވެފަ. އަންހެނުންނަށް އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް. އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ. އޭގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުން ދިޔައީ ބިއުޓީ ސެލޫންތައް ހިންގަމުން. އެއީ އެމީހުންނަށް އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ދިޔަ ހަމަ އެކަނި މަގު. އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ، މި ސެލޫންތައް ބަންދު ކުރެވިގެން ނުވާނެ.
މުހައްމަދު ނައީމު ސިދުގީ؛ ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގިނަ ސެލޫންތައް ހިންގަނީ ހަމަ އެކަނި އަންހެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް ވާއިރު، ސެލޫން ހިންގާ އިމާރާތުގެ ކުޑަދޮރުތައްވެސް ހުންނަނީ، ބޭރުން ދާ މީހަކަށް އެތެރެ ނުފެންނާނެ ގޮތަށް ނިވާކޮށްފައެވެ. ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، ސެލޫންތައް ބަންދުކުރުމަށް ތާލިބާނުން ނެރުނު އަމުރާމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލުގައި ފަރަގުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

އަހަރެންގެ ނަޒަރުގަ، ބިއުޓީ ސެލޫންތައް ބަންދުކުރުމަކީ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއްހެން ހީވަނީ. އެކަމަކު، ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރީމަ، އެކަމާ އަހަރެމެންވެސް ވަރަށް ދެރަވި. ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާމެދު އަހަރެމެން އުފާކުރަން. އެކަމަކު، ސްކޫލްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަން އެބަ ޖެހޭ.
ޝާހް ވަލީއުﷲ؛ ކާބުލްގެ ރަށްވެއްސެއް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތާލިބާނުންގެ ވެރިކަން އަލުން ފަށައި، އަންހެނުންގެ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތަކަށް އުނިކަން ލިބޭގޮތަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ. އެކި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުގެ އިތުރުން، އދ.ގެ އޮފިޝަލުންވެސް ވަނީ ތާލިބާން ސަރުކާރުގެ އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ތާލިބާނުން ވަނީ، އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދޮރޯށިތައް، އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ބަންދުކުރިއެވެ. ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައްވެސް ބަންދުކުރިއެވެ. އާންމު ޖިމްތަކާއި ޕާކުފަދަ ތަންތަނަށްވެސް އަންހެނުންނަށް ނުވަދޭނެހެން ބަންދުކުރިއެވެ.

އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ނަމުގައި ތާލިބާނުން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ އެފަދަ ސިޔާސަތުތަކަކީ، ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ތާލިބާނުންގެ ވެރިކަން ބަލައިގަތުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައު ފަސްޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް، ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް