ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:27
ޕޯލް އައްބާސް - ސަރފް ބޯޑް ހަދަނީ
ޕޯލް އައްބާސް - ސަރފް ބޯޑް ހަދަނީ
ރޮއިޓާސް
ސަރފް ބޯޑު ހެދުން
"ދިވެހި ރާޅުތަކަށް ޚާއްސަ" ސަރފް ބޯޑެއް ލުބްނާނުން؟
 
ސަރފް ބޯޑް އުފެއްދުމުގެ މިސްރާބަށް ހިތް ލެނބުނު
 
އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ސަރފްކުރީ އަމިއްލަ އަތުން ހެދި ބޯޑެއްގައި
 
ސަރފް ބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު

ލުބްނާނުގެ އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހާލާތުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. އެ ވޯކްޝޮޕް ތެރޭގައި، ބުރަ މަސައްކަތެއްގައި މީހަކު އަވަދި  ނެތި އުޅެމުން ދިޔައެވެ. އެއީ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަރާހުރި ޕޯލް އައްބާސްއެވެ. އައްބާސް އުޅެމުން ދިޔައީ ސަރފްކުރުމާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ދުއްވުމުގެ ކުޅިވަރަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ އާލާތްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ.

މިހާރު އުމުރުން 43 އަހަރު ފުރިފައިވާ އައްބާސް، ސަރފް ބޯޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެއީ އޭނާ އަމިއްލައަށް، ސަރފްކުރަން ނުވަތަ ރާޅާއަޅަން ދަސްކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ސަރފް ބޯޑް އުފެއްދުމުގެ މިސްރާބަށް އައްބާސްގެ ހިތް ލެނބި، ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށީއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެން ބޯޑެއް ހަދަން ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު. އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ. ސަރފް ކުރެވޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަހަރެން ފެށީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ފިނި މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު. އަމިއްލަ އަތުން ހެދި ބޯޑެއްގަ އެކަން ކުރަން ފެށީ. މޫސުން އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. އެކަމަކު، އެއީ ކޮންމެއަކަސް އަހަރެން ވަރަށް ގަޔާވާ ކަމަކަށް ވީ. އެ ހިސާބުން ހަމަ އެކަމުގެ ތެރޭގަ މިއުޅެނީ.
ޕޯލް އައްބާސް؛ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހަދާ މީހެއް

އޭނާއަކީ މިއަދު ލުބްނާނުގައި ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހަދާ ހަމައެކަނި މީހާކަމަށް އައްބާސް ބުނަނީ ސާބިތުކަމާ އެކުގައެވެ. "ބަހާރާ" ބްރޭންޑް ނަމުގެ ދަށުން، އައްބާސްގެ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑުތައް ވިއްކާތާ މިހާރު 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. "ބަހާރާ"އަކީ އަރަބި ބަހުން، ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ކިޔާ އުޅޭ ނަމެކެވެ.

އަހަންނަށް ހީވަނީ މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން، ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެހެން މީހުން ކުރާ ކަންކަން އިތުރު ބަޔަކަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެހެން. ރާޅާއެޅުމަކީ ލުބްނާނުގަވެސް އޮތް ކަމެއްކަން މީހުންނަށް އެނގުނު ހެން. އެހެންވެ، މީހުންގެ މެދުގަ މިކަން މަގުބޫލުވާން ފެށި. މިދިޔަ 10 އަހަރަށް ބަލާއިރު، ލުބްނާނުގަ އެބަހުރި ސަރފް ސްކޫލްތައްވެސް ހުޅުވާފަ. އެއީވެސް އެހީއެއް. ސަރފް ކުރުމުގެ އާދަ، މަޑުމަޑުން އަށަގަންނަމުން ދަނީ.
ޕޯލް އައްބާސް؛ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހަދާ މީހެއް

މަސައްކަތުގައި ހޭދަވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި، އައްބާސްވަނީ ލުބްނާނުގައި ރާޅާއެޅުމުގެ ރޫހު ވަރުގަދަވަމުން ދިޔަ ގޮތް ލޮލުން ދެކި، އަތުން ހިފާފައެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ ރާޅާއެޅުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާ ލުބްނާން މީހެއްގެ ސަރފް ބޯޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ. ކަސްޓަމަރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދިމާއަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކުރިއަށް އެބަ އޮތް ސަރފިންގ އޭޝިއަން ގޭމްސް. ލުބްނާނުގެ ޓީމެއް އެބަދޭ އެކޮޅަށް. 2 ފިރިހެނުންނާއި 2 އަންހެނުން... އެމީހުން އެ ދަނީ ލުބްނާނު ތަމްސީލު ކުރަން. އޭގެ ތެރޭން އެކަކަށް ބޯޑު މި ހަދައިދެނީ އަހަރެން. ދިވެހި ރާޅުތަކަށް ޚާއްސަ ބޯޑެއް މީ. މި ހަފުތާ ތެރޭގަ މި މަސައްކަތް ފަށާ، ނިންމާލަދޭނަން... ރާއްޖޭގަ އޮންނަ މުބާރާތުގަ، ސަރފަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް މި ބޯޑު ހޯދާދޭނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ.
ޕޯލް އައްބާސް؛ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހަދާ މީހެއް

ވިޔަފާރީގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު މި ވަގުތަށް މާ ބޮޑު ހާސް ކަމެއް ނެތްނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު އައްބާސްގެ ހިތުގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. ވެއްޓިފައިވާ ކާރިސީ އަނދަވަޅުން މިއިން ދުވަހަކުވެސް ލުބްނާނަށް އަރައިގަނެވިދާނެކަމާމެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ދިރިއުޅުން ނުތަނަވަސްވަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަން ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އައްބާސް މިހާރު ދަނީ ލުބްނާން ދޫކޮށް، އެހެން ގައުމަކަށް ހިޖުރަކުރުމާމެދު ވިސްނަމުންނެވެ. އޭނާގެ އަމާޒު ހުރީ، ސިނާއީ ފެންވަރުގައި ރާޅާއެޅުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ބަދަލުވުމާ ދިމާއަށެވެ.

ކޮންމެސް ވަރަކަށް އެބަ ވިސްނަން ލުބްނާން ދޫކޮށް ދާން... އޭރުންތާ، އަހަންނަށްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ދިރިއުޅެވޭނީ. އެންމެ ގާތީ އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ބަދަލުވުން. ރާޅާއެޅުމަކީ އެކޮޅުގަ ވަރަށް މަގުބޫލު ސިނާއަތެއް. ރާޅާއެޅުން ވަރަށް ގަދައަށް ކުރިއަށްގެންދާ، ވަރަށް ގިނަ ސަރފަރުން އުޅޭ ތަނެއް އެއީ. އެއީ މިހާރުވެސް ފައްކާވެފަ އޮތް ސިނާއަތެއް އޮތް ތަނެއް. ތެދެއް، ގޮންޖެހުންތަކަކާވެސް ކުރިމަތިވާނެ. އަހަރެން ގޮސް ވަންނަން ޖެހޭނީ، މިހާރުވެސް އެ ވިޔަފާރީގަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން އުޅޭ މާކެޓަކަށް. ލުބްނާނުގަ، ސަރފް ބޯޑާ ޕެޑަލް ބޯޑު މި ހަދަނީ އަހަރެން އެކަނި. އެކަމަކު އެކޮޅުގަ، އަހަންނަށް ވަންނަން ޖެހޭނީ، ފިތި ބާރުވެފަ އޮތް މާކެޓަކަށް. ފައިދާތަކާ ގެއްލުންތައްވެސް ހުންނާނެ އެކަމުގަ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިއަސް، އެކޮޅުގަ އަހަރެންގެ ނަސީބު ހުރި ގޮތެއްވެސް ބަލާލާނަންހެން ހީވަނީ.
ޕޯލް އައްބާސް؛ ސަރފް ބޯޑާއި ޕެޑަލް ބޯޑު ހަދާ މީހެއް

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑާއި، އިގްތިސާދީ ކާރިސާގެ އިތުރުން މޫލައި ވަރުގަދަވެފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން، ލުބްނާނަކީ މިއަދު ހައްސާސް ފައްތަރެއްގައި އޮތް ގައުމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ގައުމުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އިންތިހާ ފަގީރުކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ވަރުގަދަ ހަނގުރާމަތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ނިޔަތުގައި އުފަން ވަޒަން ދޫކޮށް، އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ ލުބްނާން ދޫކޮށް ހިޖުރަވެސް ކޮށްފައެވެ. އަމިއްލަ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލުބްނާނުގައި މިއަދު ހަމަޖެހުމެއް ލިބެން ނެތްއިރު، ރެފިއުޖީންވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އަސާސީ އަދި ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ހާލުގައެވެ.

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ގަދަ ހިތްވަރާއި ސާބިތުކަން ދައްކަމުންކަމީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ. ދިރިއުޅުން ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅުވުމަށް އެހެން ބައެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދަނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށްޖެހޭތޯ، އެމީހަކަށް ވީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އައްބާސްއަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ މިސާލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް