ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:09
ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާތައް
ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާތައް
ރޮއިޓާސް
ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާތައް
އިޒްރޭލުގެ އިންސާނީ އައްޑަނައަކަށް ފަލަސްތީނުގެ އާންމުން
 
ގިނަ ބަޔަކަށް ގޭބަންދުވެފައި ތިބެން މަޖުބޫރު
 
އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖެނީންއިން ފޭބިއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 12ށް އަރާ
 
ރެއިޑް 48 ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ

"އެމީހުންގެ ކުރިމަތީގަ، އިންސާނީ އައްޑަނަތަކެއް ފަދައިން އަހަރެމެން އަތުރާލައިގެން ތިބީ"... މިއީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނީން ސިޓީގައި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން އެންމެ ފަހުން ހިންގި ޖަރީމާއާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކާ ސުވާލު ކޮށްލުމުން ދިން ޖަވާބެވެ.

ޖެނީން ސިޓީގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ މުއުތަސިމް އަސްތާތިއްޔާ، އޭނާގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރަމުން ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 6 ދަރިންގެ ބައްޕަ، އަސްތާތިއްޔާ ބުނިގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެމީހުން އެރުވީ އަސްކަރީ ޖިފުތަކަކަށެވެ. އެއަށްފަހު އެމީހުން ގެންދިޔައީ ޖަލާމީ ޗެކްޕޮއިންޓްއަށެވެ.

އަސްތާތިއްޔާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުތަކުން ރަށުތެރެއަށް އަރައިގެން އައީ، ރަށްވެހިންނަށް ސިހުން ގެނުވަމުންނެވެ. އަމިއްލަ ގެތަކުން މީހުން ނެރެ، މަގުމަތި ކުރަމުންނެވެ. އާންމުންނާ ދިމާއަށް ސްނައިޕަރު ބަޑިތައް އަމާޒުކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އަސްތާތިއްޔާއާއި އޭނާއާއެކު ގެންދިޔަ އިތުރު ބައެއްގެ ބޭނުން، އިޒްރޭލުން ހިފީ އިންސާނީ އައްޑަނަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެމީހުންނާއެކު އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާގެ 30 މީހަކު އުޅުނުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަން ހިނގައިދިޔަނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބޭނުންވި ހުރިހާ އެއްޗެއް އެމީހުންނަށް ނުލިބޭކަމަށް އަސްތާތިއްޔާ ބުނެއެވެ.

ޖެނީންގައި ހިންގި ރެއިޑާ ގުޅިގެން ރޮއިޓަރޒްއިން ކުރި ސުވާލަށް އިޒްރޭލުން އެއްވެސް އިޖާބައެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

48 ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ވަރުގަދަ ރެއިޑަށް ފަހު، ޖެނީންގެ މަގުތަކަށް އާންމުންނަށް ނުކުމެލެވޭވަރުވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިހާ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅެމުން ދިޔަ ބައެއް މީހުންނަކީ، ރެއިޑްގައި އިޒްރޭލުން ޝަހީދުކުރި މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހުންނެވެ. އަނެއްބައި މީހުންނަކީ ހަފުސްކޮށްލާފައިވާ، 75 އަހަރުވީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕު ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔަ މީހުންނެވެ.

ކޭމްޕު ތެރޭގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ބުލްޑޯޒަރުތަކުން އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާފައެވެ. ފެން ހޮޅި ފަޅާލުމުގެ ސަބަބުން، މުޅި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ކުނިބުންޏާއެކު ކޯރު ހެދިފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ގޭ ބަންދުވެފައި ތިބެން މަޖުބޫރުވެފައި ވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ޖެނީންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެމެދު އެކި ކަހަލަ ކުރިމަތިލުންތައް ހިންގާތާ އެތައް މަހަކަށްފަހު، އަސްކަރީ ސިފައިންގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާއެކު އިޒްރޭލުން ޖެނީންއަށް އެރީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަސްކަރީ ޑްރޯންތައްވެސް ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އިޒްރޭލުން ބުނިގޮތުގައި ރެއިޑުގެ މަގުސަދުގައި ހަނގުރާމަވެރި އުމްރާނީ ބިނާތައް މުލުން ލުހެލުމެވެ.

2 ދުވަހަށް ދެމިގެން ދިޔަ ވަރުގަދަ ރެއިޑް "ނިންމާލުމަށް" ފަހު އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޖެނީންއިން ފޭބިއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 12އަށް އަރައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުރާވަރު އުމުރުގެ ކުދިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ހުޅަނގުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާގޮތުގައި، ޣައްޒާ ކޮންޓްރޯލްކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތް ނުވަތަ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ފެކްޝަންތަކަށް ނިސްބަތްވާ 5 ހަނގުރާމަވެރިއަކުވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާއިން މަރުވީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އިޒްރޭލު އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ 150 އެއްހާ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޑިއާއި، މަގުމަތީ މައިނުތައްވެސް ވަނީ ނައްތާލާފައި ކަމަށް ބުނާއިރު، މިސްކިތެއްގެ އަޑީގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކެއް ނައްތާލާފައި ވާކަމަށްވެސް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބޮލުގައި ރިހުމަށް ހޯދާނެ ހައްލެއް ޣައްޒާގައި ނެތް!
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ކަމަލް އަދުވާން ހޮސްޕިޓަލް ވަށައިލައިފި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤަތުލުއާންމެއް ހިންގަފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު
ޤަތުލުޢާންމުގެ ތެރެއިން ޔަހޫދީން ވެއްޓަށް ދޭ ގެއްލުން ކޮޕް-28 އަށް ނުފެންނަނީތަ؟
ތުރުކީގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ޣައްޒާއަށް 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ އެހީ ފޮނުވައިފި
"އެކުވެރިން މަރުވެއްޖެ، ކުޅޭނެ އެއްޗެއް ނެތް...އޮތީ ހަމަ އެކަނި ހުސް ވެލިގަނޑެއް": އެންމެ 8 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ޝަކުވާ!
އަބަދުވެސް ދެމި އޮންނާނީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގޮތުގައި، ބަހުސަކަށް ޖާގައެއް ނެތް: އެމެރިކާ
ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކާއެކު ޣައްޒާގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ
އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް އަލުން ފަށައިފި