ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 00:04
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
އަޝްވާ ފަހީމް
އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުން
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓްސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 202 މީހަކަށް
 
މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް 2 އަހަރު މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވޭނެ
 
11 ޖުލައިގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 
ޕަބްލިކް ކެޓެގަރީން 50 ކެންޑިޑޭޓުން ކޮލިފައިވޭ

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީން ކުރުމަށް 202 މީހަކަށް ސްކޮލަރޝިފް ދީފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ މި ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުވާލި 200 ފުރުސަތަށް 322 މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ކެޓަގަރީން 50 ކެންޑިޑޭޓުން ކޮލިފައިވެ، އޯޕަން ކެޓަގަރީން 152 ކެންޑިޑޭޓުން ކޮލިފައިވެފައިވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

މި ނަތީޖާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލަށް، 11 ޖުލައިވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭ މުއްދަތުގައި އެޕްލިކޭޝަނަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މިއީ މި ދާއިރާއިން ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް ހުޅުވާލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި ސްކޮލަރޝިޕް 173 ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވާއިރު، ގިނަ ދަރިވަރުން ވަނީ ކިޔަވަން ފަށާފައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށް އިއުލާނުކުރި ސްކޮލަރޝިޕްތަކެކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ދިވެހިން ތަމްރީނު ވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވަޒީފާތަކެއް ލިބެންހުރި ދާއިރާއެކެވެ. އަދި މިއީ ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދިދާނެ ދާއިރާއެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށް މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އެހީގައި، އޭސީސީއޭ އަދި ސީމާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްގެން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ ދިވެހީން އުފެދި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުތުމުން, މި ދާއިރާގައި މިހާރު ބަރޯސާވާ ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ޗާރޓަރޑް އެކައުންޓެންޓަކަށް

• ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ ރ-ީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

Advertisement

• އެނުއަލް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ

• އެގްޒެމްޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެގްޒެމްޝަން ފީ

• އެގްޒާމް ފީ

• އެފްލިއޭޝަން ފީ

• މެމްބަރޝިޕް ފީ (އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރު ނިމޭކަމުގައިވާނަމަ)

• ބުކް އެލަވަންސް

• ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ކިޔަވާނަމަ ޓިއުޝަން ފީ

• އަމިއްލައަށް ކިޔަވާ ފަރާތްތަކަށް ޓިއުޝަން ފީ ނުހިމަނައި މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް 2 އަހަރު މުއްދަތަށް ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެވޭނީ، ގިނަވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް