ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:11
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލަޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލަޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔުކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ އިން ހިފާފައިވާ ޔުކްރެއިންގެ ނިއުކްލިއާ ޕަވަރ ޕްލާންޓަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް
 
ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ
 
ޔުކްރެއިންގެ އިންޓެލިޖެންސުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ރަޝިއާ އިން އެ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓުގައި މައިންތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް

ރަޝިއާ އިން ހިފާފައިވާ ޔުކްރެއިންގެ ޒަޕޮރީޒިއާ ނިއުކްލިއާ ޕަވަރ ޕްލާންޓަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލަޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޒެލެންސްކީ ވަނީ ރަޝިއާ އިން އެތަނުގައި ގޮވުމެއް ހިންގަން ތައްޔާރުވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ ޔުކްރެއިންގެ އިންޓެލިޖެންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވެސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ގޮވުމެއް ގޮއްވާލައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރޭޑިއޭޝަން ބޭރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު މައުލޫމާތެއް މީޑިއާތަކާއި އޭނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޔުކްރެއިންގެ އިންޓެލިޖެންސުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ރަޝިއާ އިން އެ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓުގައި މައިންތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ކަމަކީ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަަމަށް ޔުކްރެއިނުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާދިނުމަށް ވެސް ޔުކްރެއިނުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެންމެ އިސް ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެ ގައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް