ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:17
އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ސްޓަޑީ ޓުއަރ
އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ސްޓަޑީ ޓުއަރ
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ސްޓަޑީ ޓުއަރ
އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ "އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ސްޓަޑީ ޓުއަރ"ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ޑަބްލިއުޑީސީން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި އިންޑިއާގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
 
މި ޓުއަރގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއާ އިގްތިސާދާ ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފައިވޭ

އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ޙަރަކާތްތެރިވުން އިތުރު ކުރުވައި، އަންހެނުން އެރޮނގުން ހޭލުންތެރިކޮށް ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ހައިދަރު އާބާދުގައި ބޭއްވި "އެންޓްރަޕްރިނިއަރޝިޕް ސްޓަޑީ ޓުއަރ" ގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން، އައްޑޫ ސިޓީ ޑަބްލިއުޑީސީއަށް ޚާއްސަކޮށް އިންތިޒާމުކުރި ޓުއަރ އެކެވެ.

މި ދަތުރުގައި ހައިދަރުއާބާދުގައި ހުންނަ އިނޮވޭޝަން އަދި ބިޒްނަސް އިންކިއުބޭޓަރ ސެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ޓީހަބަށާއި، އިންޑިޔާގެ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ ހަމައެކަނި އިންކިއުބޭޝަން ސެންޓަރ، ވީ-ހަބަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

އައްޑޫ ސިޓީ ޑަބްލިއުޑީސީން ވަނީ އިންޑިޔާގެ ފެޑެރޭޝަން އޮފް އިންޑިއަން ޗެމްބަރސް އޮފް ކޮމާސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ (އެފް.އައި.ސީ.ސީ.އައި) އަށްވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެފް.އައި.ސީ.ސީ.އައިއަކީ ވިޔަފާރީގެ ތަފާތު ސިނާޢަތްތަކާއި، ވިޔަފާރިއާގުޅޭ އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ.

މި ތަންތަނުން ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ތާފަތު މައުލޫމާތުތައް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން ނުވަތަ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން މާލީ އެހީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތަކުގެ މުހިންމު ކަމާއި، ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ލިބުމުގެ މުހިންމު ކަންވެސް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޒިޔަފާރިއެއް ފަށާނަމަ ކަންތައްކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
0%
33%
ކޮމެންޓް