ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 08:04
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު
އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު
އެންޓި ޑްރަގް ޑޭގެ ހަރަކާތްތައް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ރީބްރޭންޑްކުރަނީ
 
އެންޓި ޑްރަގް ޑޭއާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ދުވުމެއް އޮންނާނެ
 
އެންޑީއޭގެ ރީސަރޗްތައް އެންޓި ޑްރަގް ޑޭ ޖަލްސާގައި ހާމަކުރާނެ
 
އެންޓި ޑްރަގް ޑޭގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ މި މަހު ބާއްވާނެ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ރީބްރޭންޑްކުރަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެންޓި ޑްރަގް ޑޭއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އިމާދު އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ދުވަހާއި ގުޅިގެން 3 ކަމެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެންޓި ޑްރަގް ޑޭގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ޖަލްސާގައި އެންޑީއޭ ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެންޑީއޭގެ ދިރާސާތައް އާއްމު ކުރުން ވެސް އެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެ ދުވަހުގެ ދެ ވަނަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން އެންޓި ޑްރަގް ޑޭއާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ދުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ދުވުން ކުރިއަށް ދާނީ އެންޑީއޭގެ ސެންޓަރުތައް ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ފަހަރާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާއްމުންނަށް ހިންގާ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޯޕަން ޑޭއެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތްތައް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމޭނަމަ އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް އެންޓި ޑްރަގް ޑޭގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންޓި ޑްރަގްޑޭގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރަކީ ސްޓޮޕް ސްޓިގްމާ އެންޑް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން ނުވަތަ ދަށްކުރުމާއި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން މިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މެތަޑޯންގެ ފަރުވާއާއެކު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ކުޑަކުރެވިފައިވޭ: އިމާދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ ފިކުރަކާއި ނުވަތަ ސަރުކާރަކާއި ގުޅެންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން: އިމާދު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ މީހުން މަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް މަދުކަމަށް އެންޑީއޭގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ
ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުވާ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އުވާލީ މިސަރުކާރުން: އިމާދު
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދިނުމުގައި އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ ޕީއާރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: އިމާދު
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ބާއްވައިފި
އަލް ހިލާލް އިން މިޓްރޮވިޗްގެ ސޮއި ހޯދައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ޚިދުމަތްތައް ޑީސެންޓްރަލައިޒް ކުރުން މުހިންމު - އިމާދު