ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 17:57
މަރުހޫމު މުހައްމަދު ނަސީމު
މަރުހޫމު މުހައްމަދު ނަސީމު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހައްޖުވެރިޔަކު ނިޔާވުން
ނިޔާވި ހައްޖުވެރިޔާ ވަޅުނުލެވި ލަސްވާތީ އާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުން - "ހަށިގަނޑު ނުލިބޭކަމަށް އޮފިސަރަކު މައުލޫމާތު ދިން"
 
ނަސީމް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަޅުލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާރުއެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ކުރަމުން
 
ނަސީމް ގެއްލުނީ އަރަފާތަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވޭ

ހައްޖަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ނިޔާވި ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުހައްމަދު ނަސީމް އަލީ (72) ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން އަދިވެސް ކުރެވިފައި ނުވާތީ އޭނާގެ އާއިލާއިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާއަކީ އަލް ހަރަމައިން ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަވާލުގައި މި އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ.

ދިވެހި ހައްޖުވެރިއަކު ގެއްލިގެން އުޅޭކަން މީޑީއާތަކަށް އާއްމުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަހްމަދު އަދީލް އޭރު ވިދާޅުވީ ހައްޖު ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހު ނަސީމް ގްރޫޕާއެކު ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ނަސީމް ގެއްލުނީ އަރަފާތަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެފަހުން އޭނާ ފެނިފައި ނުވާތީ، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހައްޖު މިޝަނާއި، އޭނާ ގެންދިޔަ ގްރޫޕުން ކޮށްފައިވެއެވެ. ސައޫދީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއެކު ނަސީމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އަދީލް ވަނީ އޭރު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ނަސީމް ފެނުނީ ނިޔާވެފައި އޮއްވައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވީ، މުހައްމަދު ނަސީމް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ނޫރު ފަރުބަދަ ކައިރިން ކަމަށެވެ. ނަސީމް ފެނިފައިވަނީ ހައްޖުވެރިންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުތައްވިފުންގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ. އަދި އޭނާ ފެނިގެން، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ހައްޖު ގްރޫޕަށް އެކަން އަންގާފައިވެއެވެ. އެއާއެކު އެ ގްރޫޕުގެ ޑޮކްޓަރާއި ގްރޫޕްގެ އިސް ވެރިން އެތަނަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ފައްޓަވައި، ނަސީމްގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ ގެންދަވާފައެވެ. އެ ބޭފުޅުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން، އެއީ ގެއްލިގެން އުޅުނު ހައްޖުވެރިޔާތޯ ކަށަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާ ނަސީމްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މުހައްމަދު ނަސީމްގެ އަންހެނުންވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދައްކައި އެކަން ކަށަވަރުކުރިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ނަސީމްގެ އާއިލާ މީހެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއް ސަމަދު ޔޫސުފް ބުނީ ނަސީމް ގެއްލިފައިވަނީ ހައްޖު ވިލޭރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ މައްކާ ގަޑިން 01:30 ހާއިރު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަސީމް ގެއްލުނީ މިނާގައި ކަމަށާއި، އޭނާ ފެނުނީ ހުކުރު ވިލޭރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި، އޭރު ނަސީމް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއަދު ހަވީރާ ހަމައަށް އައިއިރުވެސް ނަސީމް ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އާއިލާއިން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަޅުލާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނިނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު އެނގުނު ގޮތުގައި އަދިވެސް ހަށިގަނޑު އާއިލާއަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެއީ އާއިލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިއުޅެނީ ވަޅުނުލެވިގެން. އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން، ހަދަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެ އިރުއޮއްސި ދިޔައީ، އިޝާ ނަމާދު ދިޔައީ، ފަތިސް ވެސް ދިޔައީ، ދެން ބުނީ މިއަދު މެންދުރަށް އެކަން ނިންމައިދޭނަމޭ. މިއަދު ގުޅުނީ އެތަނުގައި އުޅޭ އޮފިސަރަކަށް. ގުޅުނީމަ އަޅުގަނޑު އެހިން ކޮބާހޭ މައްސަލައަކީ. ގުޅީމަ ބުނި ހަށިގަނޑު ނުލިބޭ ކަމަށް. އެހެންވީމަ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ މިހާރު އަވަހަށް ވަޅުލަން. މަސްގަނޑު ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.
އަބްދުއް ސަމަދު ޔޫސުފް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ނަސީމް ނިޔާވީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށް ނުވުމާއެ،ކު ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ބޭރުގައި މީހަކު ނިޔާވުމުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަހުގީގީ މަރުހަލާތައް ހުންނަކަމަށާއި، ވަޅުވުން ލަސްވަނީ އެ ސަބަބާހުރެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަސީމް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވަޅުލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާރު އެޅުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާ ވަޅުނުލެވި ލަސްވާ ސަބަބު އާއިލާއާ ހިއްސާކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އިދާރާތަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެ މަރުހަލާ އަވަސްކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
21%
21%
21%
14%
14%
7%
ކޮމެންޓް