ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 14:52
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި އެއް މިލިއަން ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އަންނަ މަހު ރާއްޖެއިން އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާކިޔާނެ!
އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ހަފުތާގައި މިލިއަނެއް ހަމަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައި
28 ޖޫންއާ ހަމައަށް 920،156 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިމެން ކައިރިވެފައިވާއިރު ރައްޖެއަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 900،000 އަށްވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދަދު މިލިއަނަކާ ހަމަކުރަން ބޭނުންވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ލައްކައެއްހާ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަަހަރުގެ ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް ދެ ލައްކައާ ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ. މެއި އަދި ޖޫން މަހު މިއަދަދުތައް ދަށްވި ނަމަވެސް މެއި މަހު ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އަދި ޖޫންގައި ވެސް މިހާތަނަށް ލައްކައަކާ ގާތް ކުރާ ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 28 ޖޫންއާ ހަމައަށް 920،156 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 14.2 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 3،961 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ މަހު އެވްރެޖުކޮށް 4300 ފަތުރުވެރިން ދުވާލަކު ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާ ކުރެއެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި އެއް މިލިއަންވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔޭނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރަމުން އަންނަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 109،190 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ދެވަނައިގައި ރަޝިއާ އޮތީ 107،985 ފަތުުރުވެރިންނާއެކުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސވިލާތާއި ރަޝިއާ އާއި އިޓަލީ އަދި ޗައިނާ އަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ހިމެނޭ މާކެޓުތަކެވެ.

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް