ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:04
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިން
ރޮއިޓާރސް
ވެގްނަރ ގްރޫޕް
ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ދެން ބައިވެރިއެއްނުވާނެ: ރަޝިއާ އޮފިޝަލް
 
އެއީ ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރުމުން

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު ދެން ވެގްނަރ ގްރޫޕު ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަނުކުރާނެކަމަށް ރަޝިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ސީނިއަރ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕް ދެން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިނުވާނީ ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރުމުންކަމަށް އެ މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިރިގޭގެ ޑިފެންސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަން ކުރައްވާ ކާނަލް ޖެނެރަލް އަންޑްރޭ ކާޓަޕޮލޮވް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ޔެވްގެނީ ހިންގި ހަރަކާތަކީ ވެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއެކު އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް އައުމަށް ޔެވްގެނީ ދެކޮޅު ހެދުމާއެކު ހިންގި ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ.

އަންޑްރޭ ވިދާޅުވީ އެ ހަރަކާތް ހިންގާފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހުރިހާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް އެންގިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށެވެ. އެކަމަށް ޔެވްގެނީ ފިޔަވައި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ތަބާވިކަމަށް އަންޑްރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދި ހިސާބުން ދެން ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔެވްގެނީ އަށް އަންގާފައިވާކަމަށާއި އަދި ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރުން ފައިސާ ވެސް ދެން ނުލިބޭނެކަން އަންގާފައިވާކަމަށް އަންޑްރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕަށާއި ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާއިން 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ވެސް ރަޝިޔާއާ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ ގްރޫޕް އުފެދިފައިވަނީ ވެސް އެއަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް