ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 14:30
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް
ހުވަދުއަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ޖުލައި މަސްތެރޭގައި ފެށުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އާޒިމް
 
އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރު، މުޅި ރާއްޖެ އާރްޓީއެލްގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުން
 
މިސަރުކާރުގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް
 
ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ދެކުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅުކަމަށްވާ ހުވަދުއަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ޖުލައި މަސްތެރޭގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޚާއްސަ އިސްނެންގެވުމެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ބްރިޖަކުން ގުޅާލުން ފަދަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހއ. ހދ. ށ އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދެކުނުގެ ހުވަދުއަތޮޅުގައި މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް ދެ ފަހަރު އެއަތޮޅަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޕްލިކޭޝަނުން ބުކް ކުރާނެ ގޮތާއި، ރޫޓްތައް ހުންނާނެ ގޮތަށް ކިޔައިދީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާރްޓީއެލްއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްސަ އިސްނެގުމެއްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް. އަނެހެން ބުނާ ނަމަ މުޅި ރާއްޖެ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލަނީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޮވިޑްގެ 2 އަހަރު ވެސް ހިމެނޭ. ނަމަވެސް މިހުރި ހުރިހާ ދަތިހާލެއްގެ ތެރެއިން މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަށައިގެން މިކުރިއަށް މިގެންދަނީ. އެއީ މިކަމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުން. ހއ. ހދ. ށ. ޅ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ފެށިފައި. ދެން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ ދެކުނުގެ ހުވަދުއަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ފަށަން. އެއީ ގއ. ގދ ގައި ފަށަން ޚިދުމަތް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގައި ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައި، ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި އެގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އޭރު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޭރުގެ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ނުރުހޭނަމަ އެ މަޝްރޫއު ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލަން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރު، މުޅި ރާއްޖެ އާރްޓީއެލްގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުން ކަމަށެވެ. އެމްޓީސީސީއަށް މިއަދު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށާއި، ވަކި ތާރީހަކަށް ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އެތާރީހަކަށް ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހާލަތެއްގައި މަޝްރޫއުތަކަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް މުޅި ރާއްޖެ އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމަށް އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވާ ރާއްޖެ ގުޅާލުމަށް ލިބޭ ބާރެއް ކަަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ