ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:10
ސިޓީގެ ކެޕްޓަން އިކާއީ ގުންޑޮގަން އާއި ކޯޗު ގާޑިއޯލާ (ވ)
ސިޓީގެ ކެޕްޓަން އިކާއީ ގުންޑޮގަން އާއި ކޯޗު ގާޑިއޯލާ (ވ)
ގޫގުލް
ގުންޑޮގަން
ގުންޑޮގަންއަށް އެންމެ އުނދަގޫވި ފޯނުކޯލު ގާޑިއޯލާ އަށް
 
ގުންޑޮގަން އަކީ ސިޓީ އަށް ގާޑިއޯލާ ގެނައި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ

މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެޕްޓަންކަން އެންމެ ފަހުން ކުރި އިކާއީ ގުންޑޮގަން މިހާތަނަށް އެންމެ އުނދަގޫވި އެއް ފޯނުކޯލުކުރީ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބުނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޭނާ ގާޑިއޯލާ އަށް ފޯނުކުރީ، އެކުގައި އަށް އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު ސިޓީ ދޫކޮށް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާ ވާހަކަ ބުނަން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގުންޑޮގަން އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ގާޑިއޯލާ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އެ ޓީމަށް ގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އެ ހަނދާންތައް އާކުރަމުން ގުންޑޮގަން ބުނީ އޭނާ އަށް ސިޓީގެ ހުށަހެޅުން ލިބުނީ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ރަނގަޅުކުރަން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާ ރަނގަޅުވާން ދުވަސް ނަގާތީވެ ސިޓީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަން އެއިރު ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު ގާޑިއޯލާ އަށް އަހަރެންނަށް ގުޅާފައި ބުނި މައްސަލައެއްނެތޭ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވިޔަސް. އަހަރެން މިހާރު ވެސް އެކން ހަނދާން އެބަހުރި. އޭނާ ގާތުގައި ސިޓީ ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ ބުނަން ފޯނުކުރުމަކީ އަހަރެންގެ ކުރި އުނދަގޫ ފޯނުކޯލެއް. ފަހަރުގައި އޭނާ އުއްމީދުކޮށްފާނެ އަހަރެންނާއި އޭނާއާ ދެމީހުން އެކުއެކީގައި ސިޓީ ދޫކޮށްދާން. އެކަމަކު އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން އޭނާ އަށް އަހަރެންގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބު އެނގޭނެ ކަމަށް. އަހަރެން މިދިޔައީ އޭނާ ކުޑައިރުއްސުރެ އުޅެބޮޑުވި ކުލަބަށް،"
ގުންޑޮގަން ބުންޏެވެ.
ސިޓީގެ ކެޕްޓަން އިކާއީ ގުންޑޮގަން އޭނާގެ އައު ކުލަބުގެ ޖާޒީ ދައްކާލަނީ - ގޫގުލް

އޭނާ އަދި ބުނީ ގާޑިއޯލާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ މީހެއް ކަމަށާއި އެކުލަބުގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު ގާޑިއޯލާ ފުރިހަމަ އަށް ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބާސެލޯނާގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގާޑިއޯލާ ބަލައި ހަދާ ކަމަށެވެ.

ގުންޑޮގަން އަކީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ގާޑިއޯލާ ކޯޗުކޮށްދިންއިރު ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑަށް މޮޅަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ގާޑިއޯލާގެ ލޮލުގައި އޭނާ އަޅައިގަތީ އެދުވަސްވަރު އެވެ. އަދި ސިޓީގައި ގުންޑޮގަން ވެގެންދިޔައީ ގާޑިއޯލާގެ އެންމެ އިތުބާރުހިފޭ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އަށެވެ. މިހެންވެ ގާޑިއޯލާ ވަނީ އޭނާގެ ކެޕްޓަން ޓީމުގައި ބަހައްޓަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީގެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށް ގުންޑޮގަން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމީ ކެރިއަރުގައި ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށާއި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެން ހިތުގައި އޮތް އެދުން ފުރިހަމަކޮށްލުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް