ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 13:44
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް
ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހު ނިމޭނެ: އާޒިމް
 
ކޮންމެ މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމަށް ވެސް ވަކި ޕްލޭނެއް އޮންނާނެ
 
ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކޮމަންޑޫގެ ބިން ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ހިންގޭ މަޝްރޫއާމެދު ބައެއް ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބިން ހިއްކާ ނިންމާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ކޮމަންޑޫގެ ބިން ރައްޔިތުންނާއި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމަށް ވެސް ވަކި ޕްލޭނެއް އެބަ އޮތް ކަމަށާއި، އެޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ މަޝްރޫއެއް ނިންމުމަށް ވަކި ތަރީހެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތާރީހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޔަގީންކަމަކީ ޖުލައި މަސްތެރޭގައި ކޮމަންޑޫއެއްކޮށް ހިއްކާ ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ކޮމަންޑޫ ދޭނަމޭ. ރައްޔިތުން އެތައްހާސް އަހަރަކު ބޭނުންވެފައިވާ ތަރައްގީއެއް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެނެސްދޭއިރު މީހުން ބޭނުންވާނެ އަވަހަށް މިކަން ނިންމާލަން
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނިމިގެންދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހުއްކުމާއި، ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މަތިކޮމަންޑޫން 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަަށްފަހު ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްރިޖަކުންނެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 249 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މަތި ކޮމަންޑޫއާއި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައިވެސް ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ