ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 16:32
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އޮތީ ޑެޑްލޮކެއްގަ އެއް ނޫން: އީސީގެ ނައިބު ރައީސް
 
ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހެނީ މަހަކު އެއްފަހަރު
 
ކޮމިޝަނުން ކުރަން ލާޒިމް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އޮތީ ޑެޑްލޮކެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އާއްމު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން ކުރަން ލާޒިމް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަނުން އޮތީ ޑެޑްލޮކެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ދި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖަލްސާއެއްް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ގޮވާލައްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ ޖަލްސާއަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ނިންމިގޮތް ކަނޑައެޅުން ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންޖެހެނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިޝަނުން ކުރަން ލާޒިމް ކުރާ ކަންކަން މިހާރު ވެސް ބަރާބަރަށް ހިނގާ. ޖަލްސާއަކުން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކަށް އޮންނާނީ ދެން ކެންޑިޑެންސީ ބަލައިގެނެފައި ނިންމި ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކޮމިޝަނުން. އެބައި ޖުލައި 23 އަށް މިހާރު ވެސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތައް ޖަޒުބާތުގައި އާއްމު ވިޔަސް މެންބަރުންގެ އެކުވެރިކަން އެބައޮތް އެނގޭތޯ.
އީސީގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަލީ ނަޝާތުއާއި މުހައްމަދު އާސިފް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅުވެސް ހެއްދެވިއެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި 2ގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ހަބީބް ވިދާޅުވީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އީސީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އަމާނަތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ދީފައެވެ.

3560 ފޯމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ހުށަހެޅީ ޖޫން އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް