ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 09:24
އީރާނުގެ ޙައްޖާޖީން
އީރާނުގެ ޙައްޖާޖީން
ރޮއިޓާސް
އީރާނުގެ ޙައްޖާޖީން
ބަދަލުވަމުންދާ ގުޅުންތަކާއެކު، އީރާނުގެ ޙައްޖާޖީންނަށް ތަފާތު އަހަރެއް
 
ސަޢޫދީއަށް ގޮސް ތިބި އީރާނުގެ ޙައްޖާޖީންނަށް މިހާރު ލިބެމުން ދަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތެއް

މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދޭ އެކި ކަހަލަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އެކި މަސްދަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ކަމަކާހެން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާ އީރާނާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ހަތުރުވެރިކަމާއެވެ. ނަމަވެސް، މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރަކީ، އެ ދެ ގައުމުގެ ރުޅިވެރިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފިނިކަމެއް އަންނަމުންދާ އަހަރެކެވެ. އެކަމުގެ އަސަރު، ކުރިއަށް އޮތް ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސަޢޫދީއަށް ދާ އީރާނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވަނީ ފެންނަންފަށާފައެވެ.

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސަޢޫދީއަށް ގޮސް ތިބި އީރާނުގެ ޙައްޖުވެރިންނަށް މިހާރު ލިބެމުން ދަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. ޙަރަމްފުޅަށް ދަތުރުކުރަނީ މުޅިން އާ ބަހެއްގައެވެ. އީރާނުގެ 2800އެއްހާ ޙައްޖުވެރިންގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ސަޢީދު މަހުދީ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި، އީރާނުގެ ޙައްޖުވެރިންނަށް ހޮޓާ ހޯދައިދިނުންފަދަ ކަންކަމުގައި މިއަހަރު ސަޢޫދީން ދަނީ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންނެވެ.

ސަރަޙައްދީ ވާދަވެރި ޢަދުއްވުންގެ ގޮތުގައި އޮތް އީރާނާއި ސަޢޫދީއާ ދެމެދު އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޢަމަލީ ސިފަ ޖެހެންފެށީ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެކަމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަމުން ދިޔައީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ގައުމުގެ މަގާމަށް ފައި ވިއްދައިގެން އޮތް ޗައިނާއިންނެވެ. އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ ސަޢޫދީ-އީރާނު ކޯޅުމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، ސަރަޙައްދީ ހަނގުރާމަތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފެންނައިރު، ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެދޭ އީރާނުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ތަކުލީފުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ މަދު ފަހަރަކު ނޫނެވެ.

ޞުލްޙަ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އީރާނުން ވަނީ ސަޢޫދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައެވެ. ޖޫން 6 ވަނަ ދުވަހު އެމްބަސީ ހުޅުވީ، 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހުގައެވެ.

ޙައްޖުވުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ 5 ވަނަ ރުކުނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްޖަކީ، ޙައްޖުގެ މަނާސިކުތައް އަދާކުރުމަށް ގަސްތުކޮށްގެން، ޚާއްޞަ ވަގުތެއްގައި، މައްކާގައި ހުންނަ ގެފުޅާއި އެހެނިހެން މުޤައްދަސް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމެވެ. ހައްޖު ފަރުޟު ކުރެއްވުނީ ހިޖުރައިން 9 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޙައްޖު ވާޖިބުވީކަން އަންގައިދޭ އާޔަތް ބާވައިލެއްވީ ހިޖުރައިން 9 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އާލު ޢިމްރާން ސޫރަތުގެ 97 ވަނަ އާޔަތެވެ. އެ އާޔަތުގެ މާނާގައި ވަނީ "... އެކަމަށް މަގެއްފެނި ކުޅަދާނަވެއްޖެ މީހާ، އެ ގެފުޅަށް ގަސްދުކޮށްގެން ދިއުމީ، (އެބަހީ: ޙައްޖުވުމަކީ) ﷲއަށްޓަކައި މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ..."

1444 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް، ސަޢޫދީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސަޢޫދީ ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޞާލިޙު އަލް-މުރާބާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދޮޅު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޙައްޖާޖީން ވަނީ ސަޢޫދީއަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް