ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 13:34
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ބިދޭސީން ކުށުގެ ވެށީގައި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީންގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯރކެއް ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުކޮށްފި
 
އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ވުޖޫދުވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވޭ
 
ކޯޓުން ވަނީ އެ އެންމެންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި
 
އެމީހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެ ފިލައިގެން އުޅުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތުމުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހަ ބިދޭސީއަކު ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ހަ ބިދޭސީންނަކީވެސް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ކޯޓުން ވަނީ އެ އެންމެންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެމީހުންނަކީ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބަޔަކަށްވާއިރު، އެމީހުން ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެ ފިލައިގެން އުޅުމުގެ އިހުތިމާލު އޮތުމުންނެވެ.

އެ އެންމެންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 8 ޖުލައި 2023ގައެވެ.

Advertisement

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ވުޖޫދުވާ ވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނާބޭސް ބޭނުންކޮށް، ގެންގުޅެ، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަނގުރާ އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ފުުލުހެއްގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، އެމީހުން ތިބި ކޮޓަރިތަކުން ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފުޅިއާއި ބޭސް ފެނިފައިވާއިރު، އެއީ މަސްތުވާއެއްޗެއް އެކުލެވޭ ބޭސްގުޅަތަކެއްކަމަށް މި މައްސަލައިގެ އައިއޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި އަމުރު ނެރުއްވީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް