ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 14:28
މުސްލިމުން ބޯ ވާރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
މުސްލިމުން ބޯ ވާރޭގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އަރަފާތު ދުވަހުގެ މާތްކަން
އަރަފާތު ދުވަހަކީ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި އަފޫ ކުރެއްވުމުގެ ދުވަސް: ޚުތުބާ
 
އީދު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއަޅުއްްވާ
 
އީދު ދުވަހު އުޟްހިޔާ ކަތިލުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް
 
އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަހިފުން މޮޅުއިތުރު

މި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މާތް ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަސް ނުވަތަ އަރަފާތު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި ދުވަހަކީ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި އަފޫ ކުރެއްވުމުގެ ދުވަސް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"އަރަފާތު ދުވަހުގެ މާތްކަން" މި މައުޟޫއަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ އަހަރުމެން މިހާރު ވޭތުކުރަމުންމިދާ ހައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހަކީ ހެޔޮކަމާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވުމުގެ ދުވަސް ކަމަށާއި، ހެޔޮއަމަލުކުރުން ގިނަކޮށް އާޚިރަތުގައި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ދުވަސް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މާތް ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަސް ކަމަށާއި، އެ ދުވަހު އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެފައިވާ ހައްޖުވެރިންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ހައޖްުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުންވެސް މި ޡަވާބުން މަހުރޫމު ނުވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން މޮޅުއިތުރުވެގެންވާކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރާއި، އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުހެވޭ ކަމެއްކަމުގައި ރަސޫލާގެ ހަދީޡްފުޅުން ސާބިތުވޭ
ހުކުރު ޚުތުބާ

މީގެ އިތުރުން އަޟްހާ އީދު ދުވަހުވެސް އެހެން މީހުންނަށް ހެޔޮ ފޯރުވައި އެހީތެރިވާންޖެހޭކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ދުވަހު އުޟްހިޔާ ކަތިލުމަކީ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އުޟްހިޔާ ކަތިލުމަށްވުރެ ﷲ ލޯބިވެވޮޑިގެންވާ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް އީދު ދުވަހު އެއްވެސް މީހަކު ނުކުރާނެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ އިސްލާމްދީނުގައި މިއިން ކޮންމެ މުނާސަބަތެއްވެސް ފާހަގަކުރެވެނީ މާތް ﷲއަށް ކުރެވޭ މަތިވެރި އަޅުކަމަކުން ކަމަށެވެ. ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ ނަމާދަކުން ކަމަށާއި، މި ނަމާދުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ
ޝައުބާން މަސް ވަރަށް ޚާއްސަ، ނޭނގެއޭ ބުނެ ބަރަކާތާއި ރަޙްމަތުގެ ދުވަސްތައް ނަގާނުލާ: ޚުތުބާ
ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެ، ނެތިމޮށުމާއި މީހުންގެ އަބުރާ ބެހުމުގެ އަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ޙަދީޘްތައް ކިޔުން އާދައަކަށް ހެދުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 21 ދުވަސް އެގޮތުގައި ހޭދަކުރޭ، އާދައަކަށްވުން ވަރަށް ގާތް: ޚުތުބާ
ރުޅިމަޑުކުރަން ޖެހޭ، "ރުޅިމަޑުކުރުމުގެ ޖަޒާއަކީ ސުވަރުގެ"
މުދައްރިސުންނާއި އުނގަންނައިދޭ މީހުންނަކީ އީމާންކަމުގެ ފޭރާމުން ޒީނަތްތެރިވާންޖެހޭ ބައެއް - ހުތުބާ
މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ޚުތުބާ
ގިޔާމަތް ދުވަހުން ހިޔާވަހިކަން ލިބޭ އެއްބަޔަކީ އަދުލުވެރި ވެރިން، ވެރިމީހާ ހިންގުންތެރިވެއްޖެނަމަ ގައުމު ތަރައްގީވާނެ: ޚުތުބާ