ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 17:50
މީރާ
މީރާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބަޔާން
2022 ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި އަދި ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ސުންގަޑި ފަސްކޮށްފި
 
އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައިނަމަވެސް 2 ޖުލައި 2023ގައި ހަމަވާ އެހެން އެއްވެސް ސުންގަޑިއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ

2022 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑި 9 ޖުލައި 2023ށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ސުންގަޑި ފަސްކޮށްދީފައިވަނީ މިހިނގާ ޖޫން މަހުގެ ފަހު ހަފުތާ، އީދު ޗުއްޓީއާ ދިމާވާތީ، 2022 ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ، އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބަޔާނާއި އެ ބަޔާނާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ސުންގަޑިއަށް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމަށްކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ. ހަފުތާ ބަންދާއި ހައްޖާއި އީދު ބަންދާއެކު މި މަހުގެ 23ން ފެށިގެން 1 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުވާނެއެވެ.

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްގެ ސުންގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް، 2 ޖުލައި 2023ގައި އަންނަ އެހެން އެއްވެސް ސުންގަޑިއަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާނެކަން މީރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މޭ 2023ގެ ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި، މޭ 2023ގެ ގްރީން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅައި ފައިސާ ދެއްކުމާއި، މޭ 2023 އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާއި ފައިސާ ދެއްކުމާއި، އަދި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2 ޖުލައި 2023 ކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް ކަމަށްވާ "މީރާކަނެކްޓް" މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް