ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:23
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފައިންގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ
ސިފައިންގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ، 2019އިން ފެށިގެން %20 އިތުރުކުރެވިއްޖެ: މިނިސްޓަރު
 
ސީނިއަރ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލްގެ ރޭންކަށް އަންހެނުން ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިއްޖެ
 
ވޮރަންޓް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ރޭންކަށް ފަންނީ އަންހެން ސްޕެޝަލިސްޓުން ޕްރޮމޯޓް ކޮށްދެވިއްޖެ
 
އެންލިސްޓެޑް ކޯރގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ރޭންކު ކަމަށްވާ ސަރޖަންޓް މޭޖަރުގެ ރޭންކަށް އަންހެން ސިފައިންނަށް ވާސިލުވެވިއްޖެ

ސިފައިންގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ 2019އިން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 20 އިންސައްތަ އިތުރުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަކީ މުޖުތަމައުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގެންނެވުމަށް އެތައް މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރައްވާ ވެރިއެއްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިވެރިކަމުގައި އަންހެނުން އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެ، ކުރިއަށްދިއުމަށް ގިނަ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވެމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އަންހެން ސިފައިންނަށް ވަނީ، 131 އަހަރުވީ މިސިފައިންގޭގެ މެދުއޮޅި ގިރާކޮށް، އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ  އިސްކޮޅަށް ދެމިލާނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވިފައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރޭ ހުވާކޮށް ސިފައިންގެ ލަޝްކަރާ ގުޅުނު 69 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ހައި އެޗީވަރސްއަށް 9 އެވޯޑެއް ދެވުނުއިރު، 5 އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފަ ވަނީ އަންހެން ދަރިވަރުން. އޭގެ ތެރޭގަ އެންމެ މޮޅު ބަޑިޖެހުންތެރިޔާއާ، ހެވިކަމަށް އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރާ، މުޅި ކޯހުން އެއްވަނަ ދަރިވަރު ހިމެނޭކަމީ އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހުމާއެކީ މިރޭ ފާހަގަކުރާ ކަމެއް.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

އެންލިސްޓެޑް ކޯރގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ ރޭންކު ކަމަށްވާ ސަރޖަންޓް މޭޖަރުގެ ރޭންކަށް އަންހެން ސިފައިންނަށް ވާސިލުވެވިއްޖެކަމަށާއި، ވޮރަންޓް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ޗީފް ވޮރަންޓް އޮފިސަރުގެ ރޭންކަށް ފަންނީ އަންހެން ސްޕެޝަލިސްޓުން ޕްރޮމޯޓް ކޮށްދެވިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސީނިއަރ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލްގެ ރޭންކަށް އަންހެނުން ޕްރޮމޯޓް ކުރެވިއްޖެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

2014އިން 2018އަށް ސިފައިންގެ ލަޝްކަރަށް ކޮމިޝަންކުރެވުނީ އެންމެ އަންހެން އޮފިސަރެއް. ނަމަވެސް، 2018 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް 17 އަންހެން އޮފިސަރުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއަށް ކޮމިޝަންކުރެވިފައިވާކަން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކީ ފާހަގަކުރަން. ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މަޝްވަރާގެ އެންމެ މަތީ ޕްލެޓްފޯރމްކަމުގަވާ ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލީހާ، ސިފައިންގެ ހުރިހާ ބޯޑެއްގަ، އަދި ހުރިހާ ކޮމިޓީއެއްގަ އަންހެން ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވިއްޖެ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ނަތީޖާ ކިތަންމެހާވެސް ފޮނިކަމަށާއި، ސިފައިންގޭގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި މިންތީގެ ވިސްނުން އެކުލެވޭ މިންވަރު އިހުނަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެއްޖެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް