ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:07
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު
ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ސިފައިންގެ އަހަރީ ޖަލްސާ
އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކު ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ޖެހި، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން: މާރިޔާ
 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު،  އަސްކަރިއްޔާގެ ކޯރ ވެލިއުސް ވަނީ ބޮޑުތަނުން ކޮމްޕްރޮމައިޒްވެފައި
 
ޑިމޮކްރެސީގެ މިދަތުރު ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިވެސް، އަދި ފަހަތަށް ސޮއްސާލުމުގައިވެސް، އަސްކަރިއްޔާގެ ދައުރެއް އޮންނަކަން ދިވެހިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ
 
މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންކަމަށް

ސިފައިންނަކީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޤާނޫނުން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ބައެއްކަން ހަނދާންކޮށް ދިނުމާއެކު،  އެއްވެސް ސިފައިންގެ މީހަކު ސިޔާސީ އޮއިވަރުގައި ޖެހި، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހުރިހާ ސިފައިންނަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަހަރަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އަހަރުކަމަށާއި އިންތިޚާބުގެ އަހަރަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި، ސިފައިންވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާ ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވެ.

މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި، އޭރަކު ހުންނަ ވެރިއަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ އިރަށް، ޑިއު ޕްރޮސެސް އެއް ނެތި، ސިފައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އަދަބުތައް ދީ ހެދުމަކީ، އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފުރާނައަށްވުރެ ޤައުމުގެ ސަލާމަތް އިސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމަށް މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބޭ ބަޔަކާމެދު ވެވޭ ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، ސިޔާސީ ނުފޫޒާއި ތަފާތުކުރުން ތަކުން އެއްކިބާވެ، ރޭވި ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ، އަދި ޕްރޮސީޖަރަލް ފެއަރނެސް އާއި ނެޗުރަލް ޖަސްޓިސްގެ އުޞޫލުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ އަސްކަރީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމެއް، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި ތަޢާރަފްކުރެވި ހިނގާތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 2 އަހަރު ވެއްޖެ.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރެސީގެ މިދަތުރު ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިވެސް، އަދި ފަހަތަށް ސޮއްސާލުމުގައިވެސް، އަސްކަރިއްޔާގެ ދައުރެއް އޮންނަކަން ދިވެހިންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެކަމަށެވެ. ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަކީ ވަރަށްވެސް ވަރުގަދަ ކޯރ ވެލިއުސްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެތުރި ތަރުތީބްވާންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުހިންމު ގުނަވަނަކަށް ވާއިރު، މި ވެލިއުސްތައް ކޮންމެހެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އަސްކަރިއްޔާ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އަސްކަރިއްޔާގެ ކޯރ ވެލިއުސް ވަނީ ބޮޑުތަނުން ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވެފައިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިފައިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އޮތީ އެންމެންވެސް ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައިކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކަލަށްޓަކައި އުފައްދާ ދަމަހައްޓާ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިވެ ނުގަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަބަދުވެސް އޮންނަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑަށް ކެރިހުރި ދަންނަވަންކެރޭ، ސިޔާސީގޮތުން ވިސްނުން ތަފާތުވުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ސިފައިން ބޭނުންކޮށް، މަޖިލިސްގެ ތަޅުމުންނާއި ފާރުތައްމަތިން ސިފައިންލައްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން އުކުން މިވަނީ މާޒީވެ ގޮސްފައި. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޙުކުމެއް ލިބުމުން ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކޮށް، ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅާ، ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުންވެސް މިވަނީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކަށް ވަދެގެން ގޮސްފައި. ޤައުމީ ސަލާމަތަކީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާ، ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ޤައުމުގައި ނާމާންކަން ފެތުރުންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާޒީވެ ހިނގައްޖެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މި ޙާޞިލުކުރެވެނީ ރައީސް ޞާލިޙް ޤާނޫނަށް ބޯލެނބުމަށް ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުކަމުގެ ސަބަބުން.
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ / ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިފާޢީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވާ، ސފައިންނަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށް އިސްކަމެއްދެއްވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް