ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 14:11
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސްތައް ނުނެގި ދިޔައީ މައްސަލަ ހިނގުން ލަސްވެގެން ދިއުމުން - ޕީޖީ
 
ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ނުލައި މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނެތް
 
ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ 6 ޖޫން 2023 ގައި ދައުވާ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި

ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސްތައް ނުނެގި ދިޔައީ މައްސަލަ ހިނގުން ލަސްވެގެން ދިއުމުން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ފަހުން ކުށް ސާބިތު ކުރަން ބޭނުންވާ ހެކިންނާއި، އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހާއި ނުލައި މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝަމީމް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ގޯސްތަކެއްވެސް ހެދިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަައެވެ. އެގޮތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސްތައް ނުނެގި ދިޔައީ މައްސަލަ ހިނގުން ލަސްވެގެން ދިއުމުން ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އަލީ ވަހީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އެދިވަޑައިގަތުމުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރީ ހަތަރު މަހަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ އަސްއަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) ޖާމިނުވާގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަތަރު މަސް ފާއިތުވެ، ޝަރީއަތް ފެށުނު އިރު ވެސް އޭނާ އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާ އަޑުބަރޭ ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލީ ރޭޕްކުރަން އުޅުމާއި، ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަ ކުރުމާއި، ހުއްދަ ނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާތަކެކެވެ. އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން އެންމެ ފަހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އަލީ ވަހީދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ގޮތް ވުމުން އަނބުރާ ހުށައެޅުމަށެވެ. ވުމާއެކު، އަލީ ވަހީދު އަނބުރާ އައުމުން މި މައްސަލަ ހުށައެޅުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މި މައްސަލަ އަނބުރާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ފޮނުވާލީއެވެ. އެއީ 6 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާއި ހެކިންގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގަށް ބަޔާން ދީފައިވާ މީހުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ޕީޖީ އޮފީހަށާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހެކިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެމީހުންގެ ބަޔާން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ސިޓީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވުމާއެކު، ޕީޖީ އޮފީހުން އެމީހުންނާ ބައްދަލުވެސް ކުރިއެވެ.

އަދި އެމީހުންގެ ހެކިބަހާއި ނުލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލައި ދިރާސާ ކުރިއިރު، މައްސަލައިގެ މައިގަނޑު ހެއްކަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހުންނާއި ހެކިންގެ ހެކިބަސްކަމަށްވެފައި، އެއާއި ނުލައި މައްސަލަ ސާބިތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް މަގެއް ނެތްކަމަށް ފެނުމުން، އެ މައްސަލައިގެ ދައުވާތައް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ 6 ޖޫން 2023 ގައި އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލައިގައި އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމެއްވެސް ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭރު ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް ޓު ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވެސް އިތުރަށް މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް