ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 20:50
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ
ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭ ޔަގީންކަމަކީ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަން: އާޒިމް
 
އެމްޓީސީސީން 2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއާ އެކުގައި

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭން އޮތް ޔަގީންކަމަކީ އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެކަން ކަމަށް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖޫން 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެކުންފުނިން ހިއްސާއަކަށް ބެހުމަށް ހުށަހެޅި އަދަދުކަމުގައިވާ މޫނުމަތީ އަގު 5 ރުފިޔާގެ ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 4 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ހިއްސާދާރުން އެއަދަދު ފާހެއް ނުވިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއަދަދު ފާސްވެގެން ނުދިޔުމަކީ ލިބުނު ހައިރާންކަމެއްކަމަށެވެ. އެއީ އެމްޓީސީސީގެ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅި އެންމެ ބޮޑު ޑިވިޑެންޓް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެއަދަދު ފާސްވެގެން ނުދިޔައީކަމަށާއި ހިއްސާދާރުންގެ އެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރާކަމަށެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އަލުން އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ އެކަން ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަންކުރާނެކަމަށެވެ.

ހިއްސާދާރުންވެސް ފުދޭވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހިފައިތިބީ އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމަށް ބަލާފައި .އަދި ހިއްސާދާރުންވެސް ފަރާތުން ކޮމެންޓްތައް ލިބުނު. ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭން އޮތް ޔަގީންކަމަކީ އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިއްސާދާރުންނަށް ދޭ ހިއްސާގެ ފައިދާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރާނަމޭ. އެއީ އަޅުގަނޑު އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުވެ މިވީ ތިން އަހަރުވެސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޑިވިޑެންޓް މަތިކުރަމުންމިދަނީ.
އާދަމް އާޒިމް/ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ

އެމްޓީސީސީން 2022 ވަނަ އަހަރު ނިންމާލީ އެ ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއާ އެކުގައެވެ. މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2.47 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 26 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް އަރާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާވެސް ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 319 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ 324 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ