ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2023 | ބުދަ 13:11
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ގާނޫނު ފާސްނުވިޔަސް ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓުލެވޭނެ: ފުއާދު
ލޯފަން މީހުން އެދޭގޮތަށް ސްޓެންސިލް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ
މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާ ގުޅިގެން މާބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އީސީން އަންނަނީ ވަމުން

ލޮލުގެ ފެނުމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ވޯޓުލެވޭގޮތް ހެދުމަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ހަމައަށް ފާސްނުވި ނަމަވެސް އެ އިންތިޚާބުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އީސީން ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތާއި ވޯޓު ފޮށިތައް ބަހައްޓާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް އިސާލާހުތަކާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ މާބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު މަޖިލީހުގައި އޮތް ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްނުވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން އީސީއަށް ހުރަހެއް ނެތްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ލޯފަން މީހުން އެދޭގޮތަށް ސްޓެންސިލް ބޭނުންކޮށްގެން އަމިއްލައަށް ވޯޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމު މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު އެ ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެއްޔާ. އެކަމަކު ޤާނޫނު ފާސްނުވިޔަސްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ނެތް، އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތަތަކށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް އެކަމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާނެ. އެހެންވީމަ އެކަން ކުރިއަށްދާނެ ޤާނޫނު ފާސްވިޔަސް ނުވިޔަސް،
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު

މަޖިލީހުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާ ގުޅޭގޮތުން ފުއާދު ވިދާޅުވީ މި މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅިނަމަވެސް މިހާރު އޮންނަ ގޮތަށް 10 ދުވަސް ދިނުމަކީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ދެކިނުލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަށް އައު މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުއްވާފައިވާއިރު އެކަން މަޖިޅިހުގައި އެޖެންޑާ ކުރެވުނު އަވަހަކަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި 145 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާއިރު ހުޅުމާލޭގައި 47 ފޮށި، ވިލިމާލޭގައި 10 ފޮށި، ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކުގައި 327 ފޮށި، ޖަލުތަކުގައި 4 ފޮށި އަދި ސިނާއީ ރަށްތަކުގައި ފަސް ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ. ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ މަދުވެގެން 30 މީހުން ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކުގައެވެ. އަދި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ބަހައްޓާނީ މަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމައެވެ. އެހެންކަމުން މި ޖުމްލަ ފޮށިތަކުގެ އަދަދު ޔަގީންވާނީ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނިމުމުން ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް