ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 09:01
ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި
ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ފުރި ހައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
ހައްޖުވެރިން
ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެވެސް ހާލު ރަނގަޅު - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
 
ހޯމަ ދުވަހު ފުރީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 295 ޙައްޖުވެރިން
 
ހައްޖުވެރިންގެ ފަހު ގްރޫޕް ފުރާނީ 19 ޖޫންގައި

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެވެސް ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޯމަ ދުވަހު ފުރާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ފުރި 295 ޙައްޖުވެރިންނެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ 1444 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުގެ ޙައްޖުވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުން މައްކާގެ ހޮޓަލަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާތްﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތުން ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަލްބަލަދުއްޠައްޔިބު އަޖްޔާދު ހޮޓަލުގައެވެ.

މިފަހަރު ޙައްޖާޖީން ޖުމްލަ 6 ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފްލައިޓްތައް އޮންނާނީ މި ހިނގާ ޖޫންމަހުގެ 12، 13، 15، 16 އަދި 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޙައްޖުވެރިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ވަގުތު:

13 ޖޫން 2023 - ސިސިލްފަރު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – 12:50

15 ޖޫން 2023 – އަލްމަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – 19:00

Advertisement

16 ޖޫން 2023 - މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން – 15:10

16 ޖޫން 2023 - އަލްޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް – 19:00

19 ޖޫން 2023 - މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް – 15:10

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުވެސް ޙައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ޙައްޖުވެރިން އެއާޕޯޓަށް ގެންދިއުމާއި، ލަގެޖު ކަލެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަދި ބަލި މީހުންނަށް ކުދި ވެހިކަލްތަކުގައި ބަހާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމާއި، ޙައްޖުވެރިޔާ އާއި ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް ބަހުގައި ނުވަތަ އޭސީ ފެރީގައި އެއާޕޯޓަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، ފުރުމުގެ އެއްދުވަސް ކުރިން ފޮށިތައް އެއަރޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޙައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މި ދައުރުގައި ހިލޭ ހައްޖަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ބެޗް އަންނަ އަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝަހީމް
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ޒުވާން އުމުރުގައި ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ޕެކޭޖްތައް ތައާރަފްކުރަން: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
ހައްޖުގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު، 2030 ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު ދަނީ ނަން ނޯޓު ކުރަމުން: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ފަސްވަނަ ރުކުން ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު، ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ލިބޭ: ހައްޖު ކޯޕްރޭޝަން
ހައްޖާޖީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ދިން ޓްރެކިންގ ޑިވައިސްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހައްލުކުރެވިގެންދިޔަ: ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ''މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް''ގައި އެމްޕީއެލުން ބައިވެރިވެއްޖެ