ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:36
މަޖިލިސް ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާގައި ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާގައި ނިޔާޒު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
މަޖިލިސް
ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުން
"ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެޖެންޑާކުރުމަށް، ކައުންސެލް ޖެނެރަލާއި އަމީން އާއްމު ވަނީ ނަޝީދުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައި"
 
މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމުން އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އަސަރުކުރާކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވޭ
 
ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ، ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި
 
ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމަށް އެމްޑީޕީން ދޫ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނޭ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުމަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ފިލްޒާއާއި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަަމަށް، މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިނަމަވެސް އެކަން ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހު ކައުންސެލް ޖެނެރަލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން، ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން ހަމަނުޖެއްސިގެން ނޫންކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކޮމިޓީތަކުގައި އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންވާ މިންވަރާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށްވެސް އާދެވުނު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ކޮމިޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް އެކުލަވާލުމުގެ މައްސަލައަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތްނަމަވެސް އެކަން ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަލްސާގައި އެންމެ ފުރަަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ކުރެވެންވާނެކަމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި ހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ މެމްބަރުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއާވެސް ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ އާދަމް ވަނީ، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމުން އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އަސަރުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި؛ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތުން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ރޮޒޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުކޮށް މަޖިލީސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެން މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ކޮމިޓީތައް ހުއްޓިފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު އަދި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ، ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމަށް އެމްޑީޕީން ދޫ ނުދޭކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގު ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީތައް އެކުލަވައިލުމަށް ކުރި މަޝްވަރާތަކަށް އެ ޕާޓީން ވާނީ ފުރިހަމައަަށް އެއްބާރުލުން ދީފައިކަމަށާއި، ކޮމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސަބަބުތައް ދައްކައިގެން ދިގު ދަންމަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި