ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:15
ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިޓިވެނީ ރަބުކާ
ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިޓިވެނީ ރަބުކާ
ފިޖީ-ޗައިނާ
ފުލުހުންގެ ތަމްރީނާ ގުޅޭގޮތުން ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާމެދު ފިޖީން ވިސްނަނީ
 
ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2011 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް
 
މި ރިވިއުއަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލުން، ނުވަތަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނެ
 
ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ޗައިނާއާއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ފުލުހުންގެ ތަމްރީނާ ގުޅިގެން ފިޖީން ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާގުޅޭ ގޮތުން އެގައުމުން ވިސްނަމުންދާކަމަށް ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިޓިވެނީ ރަބުކާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ އެގައުމުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން 2011 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ރިވިއުއަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލުން ނުވަތަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފިޖީގެ ފުލުހުންނަށް ޗައިނާއަށް ގޮސް ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއެވެ. އަދި ޗައިނާގެ އޮފިސަރުން ފިޖީގައި ޑިޕްލޯއިވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދެއެވެ.

ފިޖީގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިފަދަ ގާތްގުޅުމެއް ޗައިނާއާއެކު ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށާފައެވެ. އަދި އެގައުމުން ޗައިނާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ ޕެސިފިކްގެ އެހެން ގައުމުތަކާ ޗައިނާއާ މެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫ އަރަންފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ފިޖީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ޗައިނާއާއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރުވެސް އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ސީދާ ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް