ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:31
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއޭސީއެލް
މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ސްޕީޑް ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ނުދުއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން "ބިނާރު"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށާފައިވޭ
ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކަކީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކެއް

މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުމާއި، ސްޕީޑް ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ނުދުއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހީމް ތޯހާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ތޯހާ މި އިލްތިމާސްކުރެއްވީ އެމްއޭސީއެލްއާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން، މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަބްދުއްރަހްމާން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ތޯހާ ވިދާޅުވީ މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލަނބަންޖެހޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސްޕީޑް ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްޕީޑް ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ނުދުއްވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި ހިނގާފައިވާ ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކަކީ ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލައި ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެއަރޕޯޓުގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާފައި ދާއިރު ބޮޑެތި ބަސްތަކާއި އުޅަނދުތައް ގިނައިން ދަތުރުކުރާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށްވެސް ތޯހާ ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އަހުމަދު އަބްދުއްރަހްމާން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތީ، ފަރުދުންނަށް ނުރައްކާވެދާނެ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގައި ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

Advertisement

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، އެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒްކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއަރނެސް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނުން ދަނީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންނެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަސައްކަތުގައި، އެމްއޭސީއެލްއާއި އެކުވެސް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ސޭފްޓީ، ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން, މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން "ބިނާރު"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށާފައެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން އިފްތިތާހުކުރި ރޯޑް ސޭފްޓީ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި އާންމު މުވައްޒަފުންނާއި ޑްރައިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސެޝަނެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް