ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 14:55
ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ސިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުން
ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުން ޚިދުމަތަށް ކުރާ ހޭދަ އެތައް ގޮތަކުން ކުޑަވާނެ: މިނިސްޓަރު
 
ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ، ދާއިރާގެ އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
 
ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރު ޑިޖިޓަލް ހެލްތުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ފައިދާތައް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވަނީ އެނގިފައި

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ކުރާ ހޭދަ އެތައް ގޮތަކުން ކުޑަވެގެން ދާނެ ކަމެއްކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ތެރެއިން، އަތޮޅުތަކުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، އަތޮޅުތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ބޮޑެތި ރޯގާތަކާ އެހެނިހެން ބަލިތައް ދިމާވިއިރު ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އޭރު، ހަމައެކަނި ނެތީ  ޑޮކްޓަރުންނާއި މަރުކަޒުތަކާއި އަދި ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އެކަންޏެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ބަލަހައްޓާ، އެ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ބަލަން އިސްކޮށް ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ވެސް އުނދަގޫ، ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ބުރަ މަސައްކަތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިކަމަށް އޭރު ހުރި ހަމައެކަނި ވަޞީލަތްތަކަކީ، ފަންސޫރާ ގަލަމާ ކަރުދާހާ ވޯކީ ޓޯކީ. ވޯކީ ޓޯކީގެ ސިގްނަލް ރަނގަޅަށް ނުލިބޭތީ، ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގާތަކު މަތިން، ދަނޑުގެ ހާމަ ސަރަހައްދުން، ބަނދަރުމަތިން، އަދި ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ދޯނިފަހަރަށް އަރައިގެންވެސް ސިގްނަލް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކަތައް މި ކިޔައިދިނީ، އޭރުގެ އެ ޙާލަތުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދެތިން ކަމެއް ޙިއްޞާކޮށްލުމަށް. އެ ޙާލަތުގައިވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހީވާގި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން، ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ފޮތްފޮތުގަޔާ ފައިލް ތަކުގައި ބަރާބަރަށް ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ. އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާ ރަށަށާ މާލެއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ބަރާބަރަށް ފޮނުވަމުންދިޔަ.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބަލައިލިނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ލިބިގަތުމަށް ދަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތައް އަންނަމުންކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ވުމާއެކު، ފެންވަރު ރަނގަޅު، ޞިއްޙީ ފަރުވާއާއި ޚިދުމަތްތައް، ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިހާރު ވާޞިލުވާންވީ އަމާޒަކީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެހާ ކަންކަން "ޑިޖިޓަލް" ކުރުންކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރެވުމުމަކީ، މަރުކަޒުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ ފެންވަރުގައާއި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރު ޑިޖިޓަލް ހެލްތުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ފައިދާތައް ކޮންމެސް ވަރަކަށް އެނގި އިޙުސާސްކުރެވިފައިވާކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ކުރާ ހޭދަ އެތައް ގޮތަކުން ކުޑަވެގެން ދާނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރު ވިސްނުން ފުޅާއެކު އެންމެ އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ތަރައްޤީ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ދާއިރާއަކީވެސް ޞިއްޙީ ދާއިރާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ މި ދާއިރާގެ ކަންކަން ކުރިން އޮތީ ވަރަށްބޮޑަށް އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ޙާލުގައި. ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލު ކޮށްލެވިފައި. މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު، ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި ހޭދަތައްކުރެވި އަދި ކުރިއެރުންވަނީ ހޯދިފައި. ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށިފައި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރެވިފައި، ބޭހާއި ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަދި އިމަރޖެންސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންބިއުލަނސްފަދަ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދެވިފައި
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ، ދާއިރާގެ އައި.ޓީ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޤާއިމުކޮށް ތަރައްޤީކުރުންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އަތޮޅުތަކުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭ އައި.ޓީ ސާމާނުތަކަކީ، ނިޞްބަތުން އަދި މިހާތަނަށް ސަރުކާރުގެ އެހެން އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށްބަލާލިނަމަވެސް، މިގޮތުން މިހާތަނަށް ހިންގޭ އެންމެ ބޮޑު އައި.ޓީ މަޝްރޫޢުކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އެއް ނެޓްވޯރކަކުން ގުޅާލުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޞިއްހީ މަރުކަޒަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން ދިޔަޔަސް، ތިމާގެ ހެލްތު ރެކޯރޑް އަދި ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާ ހިފައިގެން ދާންޖެހުން ނިމުމަކަށް އައިސް، އެމީހާގެ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މަރުކަޒަކުންވެސް ބެލެން ހުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދާނޭ ކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް