ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 19:17
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް
މަނަދޫ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކުރުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި
 
ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކަން ޖެހޭނެ
 
ޖޫރިމަނާ ކުރީ 45،500 ރުފިޔާއިން

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުން އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފިއެވެ.

އީޕީއޭއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް އެ ކައުންސިލުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި އަޅާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ އެޖެންސީ އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު ލިޔެކިޔުންތަކުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާފައި ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން، އެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އެތަންތަނަށްގޮސް ކުނި ނަގައި ސާފުކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި އެފަދައިން ނަގާ ކުނި، ވެމްކޯގެ ސައިޓް ބަންދު ގަޑިތަކުގައި (ރޭގަނޑު) މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމުގައި ބަހައްޓާ، ހެނދުނު އެ ކުނިތައް އުކާލާކަން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް އީޕީއޭއިން ބުނީ މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ކުނިއަޅާފައިވާކަން އެކި ތާރީހުތަކުގައި އެ އެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ބަލާ ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ އީޕީއޭއިން އެ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާ ކުރީ 45،500 ރުފިޔާއިންނެވެ. މި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަން ދީފައިވަނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން މާލޭ އެދުރުހިޔާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމަށް ކުނިއެޅުމާއި ޖަމާކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓާލައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ އެ ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

މާލޭގެ އާއްމު ތަންތަނުގެ ކުނި ކެހުމާއި ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިން ކުރަމުން އައީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވެމްކޯއިންނެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ނިންމައި، އަމިއްލައަށް އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް