ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:07
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޞާލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބޭއްވެވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޞާލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ނަޝީދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ: ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނީ އެމްޑީޕީ ޕީޖީގެ މެޖޯރިޓީއާއެކު - މިއުވާން
 
ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން
 
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ވެސް ރައީސާއި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަޑައިގަންނަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީއާއެކު ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ 54 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ބުދަ ދުވަހުއެވެ. ނަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޞާލިހު ގެންގުޅުއްވާ ސްޓޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލާ ގުޅިގެން މިއުވާން ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީއާއެކު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނާ ދެމެދު ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށާއި މަޝްވަރާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންވެސް ރަނގަޅު. އެބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ރައީސަށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ. ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެއްކޮށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނީ
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރުގައި 54 މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ 50 މެންބަރުންނާއި އިތުރު 4 މެންބަރަކެވެ. އެއީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް, ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު, ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުالله ޖާބިރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދެވެ.

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފާސްކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. 

ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ ހޯމަ ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރިޔާސަތުން މެންބަރުންނަށް ތަފާތު އެކި އިންޒާރުތައް ދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ކަންކަން ހިންގަވަން ޖެހޭ ފަރާތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގަމުންދަނީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އެކަން ދިގު ދަންމަވާ މައްސަލައަށްވެސް ޤަރާރުގައި ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އަދި އެތައް ހައްސާސް މައްސަލައަކާއި ބިލުތަކެއްގެ އިތުރުން، ދައުލަތް ހިންގުމާ ގުޅޭ މުހިންމު ޤާނޫނުތަކާ ގުޅޭ ވޯޓުތައް ހިމެނޭއިރު، އެ ވޯޓު ނުނަންގަވައި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތްތައް ލަސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރިޔާސަތުން ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު އެހެން ބޭފުޅުންނާ ޙަވާލު ކުރައްވާ މައްސަލައަށްވެސް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިކަންކަމުގެ އިތުރުން، ބަންޑާރަނައިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ދަންމާލެއްވުމަށްޓަކައި ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަންވެސް ޤަރާރުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް