އައްޑޫ ސިޓީ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 10:55
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު
އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު: "އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިއެއް ނަމަ އުރާލީސް"
 
އައްޑޫގައި 228 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ
 
މިފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތައް އެކި ފެންވަރުގައި އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ
އެއީ އަފިރިންގެ ކޫދަކާ އެއްތެނާ މިކޯ އުރަގަތިން، އަފިރިން ރައީސް އިބޫ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއި
އައްޑޫ ރައްޔިތެއް

މިއީ އައްޑޫގެ ދެބައި އުމުރުގެ އަންހެނަކު އަޅުގަނޑުމެން ކައިރި ބުނެލި ދެތިން ޖުމްލައިގެ ވާހަކައެކެވެ. މިހެން ބުނީ ކީއްވެތޯ އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. ދައްތަ ހިތުގައިވާ ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންކޮށްލީ މިއަދުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަމާއި، މަޑުމައިތިރި، ރީތި ސިފަތަކުގެ ވާހަކައިންނެވެ. އެމަނިކުފާނު އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި މިރާއްޖޭގެ ވަކި ރަށަކަށް ނުބައްލަވާ ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

ބައިގަރުނުވީ އިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ދެކިދެކި ހުވަފެންތަކުގައި ކިރިޔާވެސް ކުލައެއް ޖައްސުވާލަދިނީ މިއަދުގެ ރައީސްއެވެ. އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ވެރިޔަކު ކޮށްދިން ނަމަވެސް ރަނގަޅު ކަމެއްވާނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ހިނިތުންވުމެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އުފަލުން ފޮޅެނީ އެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ކުލަ ޖެހެމުންދާ މަންޒަރުތަކުންނެވެ. ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުއާއި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި، މަގުތަށް ހެދުމާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ފާއިތުވި އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައި ވެސް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެވެ.

Advertisement

މިފަދަ ވާހަކަތަކާއި އެކިއެކި ޕާޓީތަކުން ގެންނަ މެނިފެސްޓޯތަކުގެ މަޅީގައި ވެސް އައްޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީ ގެންނަން ބޭނުންވެފައި މިންވަރު އެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ބޮޑުވުންނެވެ. ކަން މިހެންހުރި އިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގައި އައްޑޫ ސިޓީ ބާކީ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު މުޅި ދުނިޔެއަށްދިމާވި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި ސްކޫލުތަކުގެ ކްލާސްރޫމުތައް އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތާއި ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި މިނޫންވެސް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައްދިޔައީ ކުރިއަށެވެ.

އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުތައް އެކި ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ރައްޔިތުން ބުނަނީ ހަމަ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ. ރައީސް ވަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ ވެރިއަކު ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. މިއަދު އެމަނިފާނު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންނަމުންދާ ތަރައްޤީއަކީ ބަޔާންކޮށްދޭން ނޭނގޭހާ ބޮޑެތި ކަންކަމެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - އެމްޑީޕީ

އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއާއި ގުޅިގެން ބައެއް ރައްޔިތުން ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތަކަކީ ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ބޮޑެތި ފެންގަނޑު ހެދިފައި ހުންނަ މަގުތައް ކަމަށާއި މިމަގުތަކުގައި ވާރޭވެހޭ ދުވަސްވަރު ފެންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. މިމަގުތައް މިއަދު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދި ތާރު އެޅި މަގުތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދު ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ގަން އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އައްޑު އަތޮޅާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫޢުއެވެ. ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އައްޑޫ ސިޓީ އިޤްތިޞާދީ މައި ހަބަކަށް ހަދައިދޭނެ މަޝްރޫޢު އެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާއިރު މިއީ އައްޑޫ އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު ހުވަފެނެކެވެ. 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭވަރުގެ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާ އެކުގައި އެއަރޕޯޓްގެ ޕެސެންޖަރ ޓަރމިނަލް ތަރައްޤީ ކުރެވި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ސީދާ ފްލައިޓްތައް ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ކުލަ ޖެހެމުންދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ އެތައް ހާސް ޝުކުރެއް ރައީސަށް އޮއްސާލަނީއެވެ. ދެވަނަ ދައުރަކަށް އެމަނިކުފާނު ނުގެންނަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން އަޑު ހަރުކޮށް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ބިން ހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ޒަމާނުއްސުރެ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ކުރެވި އިޤްތިޞާދީ އެތައް ހަރަކާތެއް ހިނގައިގަނެގެންދާނެ ކަން ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ހެޔޮ ނަތީޖާއަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުން ވަކި ރަށެއް ނުބަލައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީއެވެ.

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އައިސް ބުނަނީ މިހިއްކަނީއޭ، ހިއްކާނަމޭ، ނަމަވެސް މީގެ ނަތީޖާ ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުވެސް ނުލިބޭ، އަޅުގަނޑުވެސް މިސަރުކާރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އުއްމީދެއް ނުކުރަން މިކަން ވާނެ ކަމަކަށް، މިޕްރޮޖެކްޓް މިހާހިސަބުން ފެށުނީމާ އެނގިއްޖެ މިކަން ވާނޭ ކަން. 50 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ތަރައްޤީ މިއަދު ފެނިގެން ދިއުމުން ރައީސްއަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ރައްދުކުރަން
އައްޑޫ ރައްޔިތެއްގެ ޝުއޫރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން - އެމްޑީޕީ

ޖުމްލަ 228 ހެކްޓަރުގެ ބިން މުޅި އައްޑޫ ސިޓީން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިއީ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުއެކެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ދިއްލުނު ހިސާބެވެ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބުނަނީ އިތުރު 2 ދައުރަށް ވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު އިންތިޚާބުކުރައްވަންވީ ކަމަށެވެ. މިފެށިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ވެރިއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ކަމެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން އިތުރުކުރުން - ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހިތްހަމެޖެހުން - ރައީސް އޮފީސް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
33%
33%
ކޮމެންޓް