ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 12:13
މުހައްމަދު ނަޝީދު- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
މުހައްމަދު ނަޝީދު- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މެންބަރުން ނަޝީދަށް ގޮވާލައިފި
 
ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެކަމަށް ނިންމެވި
 
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ފޮނުއްވި މައްސަލަ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާ ވޯޓަށް އެހި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މެންބަރުން ނަޝީދަށް މިގޮތަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު އިމްތިޔާޒާއި ބެހޭ މައްސަލައިގައި އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުންނެވެ. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި އިމްތިޔާޒާއި ބެހޭ މައްސަލައިގައި، ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ މައްސަލަ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ މަޖިލީހުން ފެންނަ ގޮތަކާއި މެދު ވޯޓެއް ނަންގަވާފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިޔާސަތުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އިމްތިޔާޒު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުން ފާސް ނުވުމުންވެސް، ރިޔާސުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 180 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 190 ވަނަ މާއްދާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކުގެ ބާރުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ހިލާފުވެގެން ނޫންގޮތަކަށް އިމްތިޔާޒު މައްސަލައެއް ނުނެގޭނެކަމަށެވެ.

މެންބަރު ޝަރީފްގެ ވާހަކަ މެދުކަނޑާލައްވަން ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން ވެސް ޝަރީފް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމުން، އެ ފުރުސަތު ދެއްވުމާއެކު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ވަނީ އިމްތިޔާޒާއި ބެހޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާ ވިދާޅުވީ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައެއް މިވަގުތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެގެންކަން ވިދާޅުވެދެއްވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން ފުރުސަތު ދެއްވުމުން، އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވާ އިމްތިޔާޒުގެ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފައެވެ.

ރިޔާސަތުން މި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމްތިޔާޒާއި ބެހޭ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ސިޓީއެއްވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅެން އޮތްކަން މެންބަރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވީ ތަޅުމަށް ކަމަށާއި، ތަޅުމުން ފާސްވެއްޖެނަމަ ދާނީ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވީ ތަޅުމުގައި އިއްވި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކޮމިޓީއަށް ކަމަށާއި، ކޮމިޓީން މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އެހެން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން އެއީ އެހެންކަމެއް. މެންބަރަށް އެ އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ. ކޮމިޓީއަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުވަން ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި. ތި މައްސަަލަ ބަހުސްކުރަން އެދިވަޑައިގެންފައި ތިވަނީ. މިގަޑީގައި މެންބަރުންނަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނުނެގޭނެ. މި މައްސަލަ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ބަހުސް ކުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާތީ. މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަނީ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބެލުމަށް. އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަން ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އޮތުން ވެސް.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަނީ ދެކަމެއް ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއިރު ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރައްވާ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް "ރާއްޖެއެމްވީ" އާއި ވާހަކަ ދެއްކި މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ކޮމިޓީއިން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުން ހުށަހެޅި ސިޓިއަކީ ވެސް އާޒިމް ލިޔުއްވައިގެން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ މެންބަރު ލައްވައި ސޮއިކުރި ސިޓިއެއްކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ބޮޑަށް އެދެނީ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލައި ދިނުމަށް
ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ހުސައިން ލަތީފް

ނަމަވެސް އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 186 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފު. އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނެތް. އަދި އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މެންބަރުގެ މައްސަލަ ބަހުސްކޮށް ވޯޓަށް އަހާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ. މެންބަރުގެ ސިޓީގައި ވަނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަން. މެންބަރުގެ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނަން. އެކަމަކު ކޮމިޓީއެއް ނެތް. މެންބަރުގެ މައްސަލަ މިތަނުގައި ވޯޓަށް ވެސް އަހާނަން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ބުނެ މެންބަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ރިއާޔަތް ނުކުރައްވާ ނެންގެވި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 68 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 48 މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ. މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 20 މެންބަރުންނެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތިޖާއާއި ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް މި ނުކުތާގައި/ މާއްދާގައި މުޅި މަޖިލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަ ފާސް ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީން މެންބަރުންތަކެއް ވަކިވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައި ނުވާތީ، މިވަގުތު ކޮމިޓީތައް ކުރިއަށް ނުދެއެވެ. ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަ ނައިބާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ބަހުސްކުރެއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް މެންބަރުން ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް