ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 07:24
އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ އަމަލަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް: އޭޖީ އޮފީސް
އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް، ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނުމަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން
ސަލީމް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަދި ކައުންސެލް ޖެނެރަލްއަށް
އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ގަދަރާއި އިހުތިރާމް ލިބިދެވޭ ވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އޭޖީ އޮފީހުގެ އަންހެން ދެ ވަކީލަކަށް ފުރައްސާރަކުރައްވާ ވާހަކަދެއްކެވުމަކީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮފީހުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބަންޑާރަނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަންހެން ދެ ވަކީލުންގެ ގާބިލިއްޔަތާމެދު ސުވާލު އުފައްދަަވައި، އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ޖިންސައް ނިސްބަތްކޮށް ފުރައްސާރައަށްވާގޮތަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޖިންސަށް ނިސްބަތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް، ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނުމަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލާއި އެ އޮފީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދަވާ، އިލްމާއި ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ 16 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ވަކީލުން ކަމަށްވެސް އެ އޮފީހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޭޖީ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއްބާރު ތަމްސީލް ކުރަމުންގެންދަވާ މެންބަރަކު، އެ އޮފީހުގެ ސީނިއަރ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ޖިންސުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންގެ ގާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާއާމެދު ސުވާލު އުފައްދަވައި ވާހަކަދެއްކެވުމަކީ އެ އޮފީހަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އަންހެން ވަކީލުން ހިމެނޭގޮތަށް އަންހެނުންނަށް އިހުތިރާމް ކުޑަކުރުމުގެ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން މުޖުތަމެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެންގެ މަގުސަދަކަށްވާން ޖެހޭނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކޮށް، އަންހެނުންނާމެދު މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅޭ ނުރަނގަޅު ނުވަތަ ބޯދާ ނައްތާލައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން ކަމަށް ވެސް އޭޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މަގާމުތައް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި ގަދަރާއި އިހުތިރާމް ލިބިދެވޭ ވެއްޓެއް ގާއިމު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވެސް އެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް