ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 12:43
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހޭތީ ސަރުކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
 
ބިލްތަކުގެ ފައިދާ ގައުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ
 
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ
 
މިއީ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ހުރަހެއް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިންމު ބައެއް ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި މަޑުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ހުރަހެއް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިގްތިސާދާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ބިލްތަކެއް ވެސް މަޑުޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ވެސް އިގްތިސާދުގެ ވަޒީރު ވެސް ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބިލްތަކުގެ އިތުރުން، ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅި، އެމަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީގެ މަރުހަލާގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން މިދާ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް އިގްތިސާދާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު ބިލްތަކެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރައްވާފައިވޭ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލާއި މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށް މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހުރި ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު، ޖަނަވާރު ސިއްހަތުގެ ބިލް، ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ބެހޭ ބިލް މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރެންސް ބިލް. އަދި ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ވެސް ހުށަހެޅި މަސައްކަތްތައް ކޮމެޓީތަކުގެ މަރުހަލާތުގައި އެބަހުރި.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

މިއުވާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގެ ފައިދާ ގައުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިފައިވާ އެމްޑީޕީ މިހާރު ވަނީ ދެބަޔަކަށް ބެހިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަފާތެރި މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އަކީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" މިހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން އުފައްދަން ނިންމި ޕާޓީއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް