ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2017 | އަންގާރަ 09:25
ނަބީލް ރަޖަބް
ނަބީލް ރަޖަބް
ރޮއިޓަރސް
ނަބީލް ރަޖަބް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޓިވިސްޓް ނަބީލް ރަޖަބަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް!
 
ރަޖަބްގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް ވެސް އުފުލިފައި

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަހްރެއިންގެ މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ނަބީލް ރަޖަބް " ގެ މައްޗަށް ހަގީގަތާ ހިލާފު" ވާހަކަ ފެތުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން ބަހްރެއިންގެ ކޯޓަކުން ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ރަޖަބް ގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުނީ "ވާހަކަތައް ބަހްރެއިންގެ ދާހިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ޚަބަރާއި، ބަޔާންތައް ފެތުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާއިރު އޭނާ ފަތުރާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބިގެންދާތީ" ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރަޖަބް ގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ކަމަށްވާއިރު އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ބަހްރެއިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ހުުކުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ބަހްރެއިން އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ"، އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި އެމެރިކާ ހިމެނެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ބަހްރެއިންގެ ސަރުކާރުން ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށާއި އޭނާ މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ރަޖަބް ގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރެވިފައިވަނީ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ. ރަޖަބް ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވިފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި "ހުއްދަ ނުހޯދާ" މުޒާހަރާތައް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ރަޖަބް ވަނީ އެކިފަހަރު މަތިން ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. 

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި