ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:13
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް
ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއްކުރާނީ ސަރުކާރުން
 
ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމު އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު 11 ޖޫން ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ސްކޫލްތަކުގެ ހިނގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާބިލް ޕްރިންސިޕަލުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހިންގާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި 10 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދާއި ދެކޮޅު ޓިކެޓް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދޭއިރު މުސާރަ އާއި އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެއް ދޭނެއެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވަކި މުއްދަތަކަށް، ކަނޑައެޅޭ ސަރުކާރުގެ ސުކޫލެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ. 

ސްކޮލަރޝިޕް ގައި ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މަލާޔާ/ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާގައެވެ. ލެވެލް 9 ގައި މާސްޓަރ ފެންވަރުގެ މިކޯހުގެ ދާއިރާއަކީ ސްކޫލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ސްކޫލް މެނޭޖްމަންޓް، އެޑިޔުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އެޑިޔުކޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓެވެ.

Advertisement

ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދިނުމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއި، ތަޢުލީމުދޭ ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ އިދާރާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ފޯމު އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކު 11 ޖޫން ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

ޕްރިންސްޕަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ މި ސްކޮލާރޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ރޭވުންތެރިކަމާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި، ގާބިލު ޕްރިންސިޕަލުން އުފެއްދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައާރަފުކުރި ޕްރޮގްރާމެެކެވެ. 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ ސަރުކާރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް