ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 20:22
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023
އެމްއެމްޕީއާރްސީން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފި
 
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފައި ވަނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހު
 
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މިހާއްސަ އިވެންޓް ފަށައިފައި ވަނީ ހާފް-ޑޭ ކޮންފަރެންސްއަކާއެކު
 
މިކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ 20 ގައުމަކުން 80ށް ވުރެ ގިނަ، ޓްރެވަލް ރައިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ބްލޮގަރުންނާއި އިންފްލުއެންސަރސްގެ އިތުރުން މީޑިއާ އެކްސްޕާޓުން ބައިވެރިވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)އިން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފިއެވެ.

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ފަށައިފައި ވަނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މިހާއްސަ އިވެންޓް ފަށައިފައި ވަނީ ހާފް-ޑޭ ކޮންފަރެންސްއަކާއެކުއެވެ.

މިކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ 20 ގައުމަކުން 80ށް ވުރެ ގިނަ، ޓްރެވަލް ރައިޓަރުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި ބްލޮގަރުންނާއި އިންފްލުއެންސަރސްގެ އިތުރުން މީޑިއާ އެކްސްޕާޓުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހާފް-ޑޭ ކޮންފަރެންސްގައި "ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޓޯކްސް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަންގައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ސަބްރާ އިބްރާހިމް ނޫރްދީން އަދި ރާއްޖޭގެ ޕަޑީ ޕްލެޓިނަމް ކޯރސް ޑައިރެކްޓަރ އަދި އެސްއެސްއައި މޯލްޑިވްސްގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ، ޑރ. ޝަމްއާ އަބްދުއްލާ ހަމީދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މި ސެޝަންގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ; މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ރައިޓަރ އަދި ޓޫރިޒަމް ތިންކް ލީޑަރު، ޑަގް ލަންސްކީ، ލިޔުންތެރިޔާ، ފޮޓޯގްރާފަރ، ޓްރެވަލް އެކްސްޕާޓް، ވިޔަފާރިވެރިޔާ، އަދި ޕަބްލިކް ސްޕީކަރ ޖެސިކާ ނަބޮންގޯ، ނޮވެލިސްޓް އަދި ކުރީގެ ޑިޕްލޮމެޓް ވިކާސް ސްވަރޫޕް އަދި ސީއެންއެންގެ ވަރސައިޓަލް ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އެލެނީ ޖިއޮކޯސް އެވެ.

ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޓޯކްސްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ސްޕީކަރުން ވަނީ، ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނާ އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކާއި ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ހާފް ޑޭ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ގެ ބައިވެރިންނަށް އިތުރު ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްދެމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ހާއްސަ ގާލާ ނައިޓެއްވެސް ބާއްވަން ނިންމާފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަނީ ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނަށް، ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަންޒިލުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެތަންތަން ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބައިވެރިނަަނަށް ދިނުނަށް، ތިން ދުވަހާއި ދެރޭގެ މުއްދަތެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

މި ސައިޑްލައިން ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ ސަރަޙައްދުތަކަކީ ރ އަތޮޅު، ލ އަތޮޅު، އަރި އަތޮޅު، ވ އަތޮޅު، ހއ. އަދި ހދ އަތޮޅު، ކ އަތޮޅު، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ އެއް އަމާޒަކީ އިންފްލޫއެންސަރުންނާއި ބްލޮގަރުންނާއި ޓްރެވަލް ރައިޓަރުންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މައިސް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސެގްމަންޓްތައް އިޝްތިހާރުކޮށް ކުރުމެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގޮޑުދޮށާއި މޫދުގެ އިތުރުން، ފަތުރުވެރިންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވޭނެ އެހެން ކަންތައްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމެވެ.

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް އެހީތެރިވާ ކުންފުނިތަކަކީ ކޮރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް، ޓީއެމްއޭ، މޯލްޑިވިއަން، ޖަލްބޫޓް މޯލްޑިވްސް، ދިރާގު އަދި މިފްކޯ އާއި އެމްއޭސީއެލްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް