ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 09:38
މުޙައްމަދު އަސްލަމް - މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މުޙައްމަދު އަސްލަމް - މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން: އަންނަ ޖޫން މަހު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ - މިނިސްޓްރީ
 
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ 01 ފެބްރުއަރީ 2023ގައި
 
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ސާސް.އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 
އެ މަސައްކަތަށް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ 450 ދުވަސް

ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދުގެ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ޖޫން މަހު ފެށޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޒުލް ރަޝީދު އެމަނިކުފާނާއި ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ފަޒުލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވ.ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫޢަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕ.ީއެސ.ްއައި.ޕީ ގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު ކައުންސިލުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމުން ވެސް މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ފަޒުލް ވަނީ މި މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް އައްޔަންކުރެވި ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވާ އަސްލަމް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖޫން މަހު ފެށުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ 01 ފެބްރުއަރީ 2023ގައެވެ.

33،793،128.23 ރުފިޔާ (ތިރީސް ތިން މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ތިން ހާސް ސަތޭކަ އަށާވީސް ރުފިޔާ ތެވީސް ލާރީގެ) އަގަކަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ސާސް.އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވ.ފެލިދޫ އާއި ވ.ކެޔޮދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ 450 ދުވަހެވެ.

ކޮމެންޓް