ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 17:16
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވި ތިން ބޭފުޅުން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރެއްވި ތިން ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުން
ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި
 
ތިން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައި
 
އެބޭފުޅުން ވަކިކުރެއްވީ ސްލޮޓްތަކުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިފައިވާތީ
 
އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްތަކުގައި

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅަކު މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ހަމްދާނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު އަންސާރު އެވެ. ދެން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާޝިޔަތު އަލައިކާ އަދުނާނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ތިން ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރައްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement

މިތިން ބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ސްލޮޓްތަކުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްލޮޓްތަކުން ވަކިކޮށްދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިފައިވާތީ ވަކިކުރެއްވީކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތިން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިއުވާންގެ ސުވާލު، އިދިކޮޅަށް: ގެއްލުނު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
އިދިކޮޅު ބައެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ފަތުރާ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: މިއުވާން
ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު މުސާރައަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ރައީސް ގެންނަވައިފި
5 އަހަރު ވެގެންދިޔަ އިރު އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާ ރާއްޖެ ހިފައިފިތޯ؟
ޑޮލަރުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓު ބޮޑުކުރަން އެއްވެސް ގައުމަކުން ނާންގާ، އެއީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް: މިއުވާން
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް އާއި އޯޝަން ވޮރިއަރސް އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ހިންގި ޔޫތް ރެޒިލިއެންސް ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި
ރޯގާއާއި ގުޅިގެން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ފަސްކޮށް ހަވާއެރުވުން ވެސް ފަސްކޮށްފި
ރައީސް ސާލިހުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި