ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 12:02
ރައީސް ފ. ބިލެއްދޫ އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކައިގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް ފ. ބިލެއްދޫ އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކައިގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބިލެއްދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭނެ: ރައީސް
 
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވި
 
ފ. އަތޮޅުގައި ގާއިމު ކުރާ އެއަރޕޯޓުގެ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަށް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރާ 10 އޭޓީއެމްގެ ތެރޭގައި ބިލެއްދޫ އޭޓީއެމް ހިމެނިގެންދާނެ

ފ. ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބިލެއްދޫގައި ފެނަކައިން ގާއިމުކުއި އައު އިންޖީނުގެއާއި އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބިލެއްދޫ ރައްޔިތުން އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތަށް އެދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރާ 10 އޭޓީއެމްގެ ތެރޭގައި ބިލެއްދޫ އޭޓީއެމް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ބިންހިއްްކުމާއި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމަށާއި އެމަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ބިލެއްދޫއާ ކައިރިގާއި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭގެ ފައިދާ މުޅި އަތޮޅަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން, އެއަރޕޯޓާއެކު ފ. އަތޮޅުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބިލެއްދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކާ ދިމާވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަށްވާތީ އެކަން މިހާރު ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް