ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 06:14
މެމްބަރު ހަލީމް
މެމްބަރު ހަލީމް
ރައީސް އޮފީސް
މެމްބަރު ހަލީމްގެ ތައުރީފް ރައީސަށް
ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު ޓެކްސް ބޮޑު ކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިޚުލާސްތެރިވުމުން - މެމްބަރު ހަލީމް
 
ދޮންބިލެތް ވަނީ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
ހަލީމް ވިދާޅުވީ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން އެއީ އިންތިހާބީ އަހަރެއްގައި ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު ޓެކްސް ބޮޑު ކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އިޚުލާސްތެރިވުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރުޢު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ރައީސަކު ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާ އަށް ވިސްނަވާ ނަމަ ދައުރުގެ ފަހު އަހަރު ޓެކްސް ބޮޑުކުރައްވަން ނުވިސްނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޞާލިޙް އަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވަން ކެރިވަޑައިގަތީ އިޚުލާސްތެރިވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަކީ އިންތިހާބީ އަހަރެއްގައި ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިދިކޮޅު ވާދަވެރި ފަރާތްތައް ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ނުރަނގަޅު އެއްޗެއް ވައްދަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖީއެސްޓީ ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅުވާ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްނަމަވެސް އެއީ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އޭނާ ވާނީ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދެއްވާފައި ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އަމަލުކުރައްވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ފ.އަތޮޅަށް ރައީސްކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި ފ. މަގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ.

މި ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ފެނަކައިގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް