ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 22:13
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅ
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން: ރައީސް
 
ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލައި ތަރައްގީގެންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވަނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ދިރިއުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށްވާތީ
 
މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު ފ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ
 
ރަށަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތަަރައްގީ ގެނެވޭނީ އެ ރަށެެއްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވިގެން

މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ގިނަ ދުވަހުަށް ދެމި ހުންނަ ގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫެރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފ. މަގޫދޫގެ ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވުމަށާއި އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން, ސަރުކާރުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ވިސްނުން ގެންގުޅުނުއިރު އެކި ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވެފައި ހުރި ރަށްތައް ނުހަނު ގިނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންވެ, އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ރަށެއް ތަފާތުނުކޮށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން މަސައްކަތް ފެއްޓެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލައި ތަރައްގީގެންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވަނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ދިރިއުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ބައެއްގެ ވިސްނުމެއްގެ ސަބަބުން އެބަޔަކު ބާކީވެފައި ތިބެން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ވެރިކަންކުރާ ބަޔަކު ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ފ. އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ވިސްނާއިރު އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއަކީ އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްރޫއުކަމަށެވެ. މަގޫދޫގައި މިހާރު އެ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު ކުރިއަށް ވިސްނައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބޭގޮތް އެ އެއަރޕޯޓުގައި ހައްދަަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން, އެއަރޕޯޓު 1200 މީޓަރުން 1800 މީޓަރަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކައިރި ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ގެނައި ބަދަލެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އެއަރޕޯޓުގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ޕާކު ކުރެވޭނެ ޒޯނަކާއި ވީއައިޕީ ޓަރމިނަލެއްގެ އިތުރުން ފިޔުލް ފާމެއްވެސް ގާއިމްކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު އެ އެއަރޕޯޓު ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އެއަރޕޯޓަށް ކަމަށެވެ.

1200 މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި ނަމަވެސް މިހާރު 1800 މީޓަރަށް ވަނީ ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައި. ބޭނުމަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރިސޯޓުތަކަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓު ޖެއްސޭވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް ހެދުން. އަދި އިތުރު ޕާކިން ސަރަހައްދަކާއި ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއްގެ އިތުރުން ފިޔުލް ފާމެއްވެސް މި އެއަރޕޯޓުގައި ގާއިމު ކުރެވޭނެ. މި އެއަރޕޯޓު ނިމުގެންދާއިރު ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އެއަރޕޯޓަށް ވާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓާއެކު ކުޑަ ހޮޓަލެއްވެސް އެތަނުގައި ގާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން މަގޫދޫ އާއި މުޅި ފ. އަތޮޅަށް ވެސް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތަަރައްގީ ގެނެވޭނީ އެ ރަށެެއްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރެވިގެން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަށް އިސްކަން ދީގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް