ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 13:41
މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވާ މައްސަލަ ދަނީ އިތުރުވަމުން
މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވާ މައްސަލަ ދަނީ އިތުރުވަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަރުގެ މައްސަލަތައް
މީހުން މެރުމަށްފަހު އިއުތިރާފުވެ، ފަހުން ވާހަކަ ބަދަލުވުން: ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައްވެސް ތިބީ ސަމާލުވެ
 
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އެކި މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވާ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ގާތިލް، ޝާ އަލޮމް މިއާ ފަހުން ވަނީ ކުށަށް އިންކާރުކޮށްފައި
 
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ މަރުގެ ދައުވާ އުފުލި އަދުހަމް އިއުތިރާފުވެ، ފަހުން އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވި

މީހުން މެރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކޮށް ދައުވާ އުފުލާ މީހުން ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމަށްފަހު، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އެކި މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އެ އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވާ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންކަަމަށްވުމާއެކު، މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިއުތިރާފުވިނަަމަވެސް، އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވެދާނެ ހާލަތަކަށްވެސް ބަލައި، މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ވިހާވެސް ގިނަ ހެކިތައް ހޯދުމަށް ތަހުގީގުގެ ތެރެއިންވެސް އިސްކަންދެއެވެ.

އދ. ދަނގެތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ, ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވާތީ, އޭނާގެ ކިބައިން މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމާ ގުޅޭ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިއެވެ.

މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި މީހަކު މެރުމަށް ކުރާ ހުކުމް ނިހާއީ ހުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅީއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ބުނީ، އޭނާގެ ދިފާއީ ވަކީލުވެސް ތަރުޖަމާނުވެސް އޭނާ ގާތުގައި ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމަށް ލަފާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެއްބަސްވުމުން، ޑީޕޯޓު ކޮށްދޭނެކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލާއި ތަރުޖަމާނު ބުނެފައިވާކަމަށް ޝާ އަލޮމް ބުނެއެވެ.

މަހުމޫދު މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ - ހައި ކޯޓް

އޭނާ ބުނާގޮތުގައި އެއީ އޭނާ ކުރި ކުށެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފައި ވާއިރު، މި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ އޭނާއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

އެހެންނަަމަވެސް ދަށު ކޯޓުގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މަހުމޫދު މަރާލީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ ޝައިތާނާ ބޮލަށް ވަދެގެން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި މައްސަލާގައި، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ޅ. ހިންނަވަރު، ބޮޑުހިޔާގެ، އަދުހަމު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ސާބިތުވެ އޭނާ މަރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލާގައިވެސް އަދުހަމް ފުރަތަމަ އިއުތިރާފުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އިއުތިރާފުވީ ފުލުހުންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކޯޑޮންކޮށްގެން ބެލިއެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދު ޒޯނުތަކަކަށް ބަހައިލުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ޓީމު އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ރުކުރުވާލީ، ހާދިސާއާ ގުޅުން އޮތް އެއްޗެއް ފެނިދާނެކަމަށެވެ.

ގާސިމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ- ޤާސިމް މަރާލާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

އެގޮތުގެ މަތިން ހަރަކާތެރިވި ޓީމަކަށް ވަނީ އެތަނުގެ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަޅުގަނޑަކުން ގާސިމަށް ހަމަލާދިން ވަޅިވެސް ހޯދާފައެވެ. އެ ހަތިޔާރު ހޯދީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނު ސަރަހައްދާ 300 މީޓަރު ދުރުންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އަދުހަމް ހައްޔަރުކުރީވެސް އޭގެ މާ ފަހުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ 6 ނަންބަރު ފްލެޓު ކައިރިއަށް ދިޔައިރު، އަދުހަމްވެސް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުކުރާ އޮފިސަރުންނާއެކު އެތަނަށް ދިޔައެވެ. އޭރު އޭނާ ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެސް ވެފައެވެ. ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޮގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓީމަކާއި ފޮރެންސިކް ޓީމެއްވެސް އެތަނުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު، ފްލެޓު ބޭރުގައި ހުރި ގޯނިތަކެއްގެ ތެރެއިން ގޯންޏަކުން އަދުހަމްގެ ގަމީސް ހޯދައި، އެ ވަގުތު އަދުހަމް އަރައިގެން ހުރި ފައިވާންވެސް މާއްދީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ނެގިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަދުހަމް ހަމަލާއަށްފަހު ގެއަށް ގޮސް، އޭނާ ލައިގެން ހުރި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ސާބިތުކުރުމަށްވެސް ފުލުހުން މާއްދީ ހެކި ހޯދިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ޓެކްސީގެ ސީޓުން ނަގާފައިވާ ފިންގަރޕްރިންޓް ސާމްޕަލް އަދުހަމްގެ ފިންގަރ ޕްރިންޓާއި ދިމާވާކަން ސާބިތު ކުރުމަށްވެސް ފުލުހުން ހެކި ހޯދިއެވެ.

ހަމައެގޮތަށް މިހާރު މިވަނީ ނ މަނަދޫ ނައީމާ މޫސާގެ މަރާ ގުޅިގެންވެސް ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ހާދިސާއާ ގުޅޭ ބައެއް ހެކިތައް ފުލުހުން ހޯދީ، ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކުރި މީހާ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެ، ދިން މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ބަލައި ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މާއްދީ ހެކިތަކެއްވެސް ހޯދާފައެވެ. އަދި ތަހުގީގުގައިވެސް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން މިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީހުން މެރުމަށް އިއުތިރާފުވެ، ފަހުން ވާހަކަ ބަދަލުވުމުގެ ސަގާފަތެއް އަށަގަންނަމުންދާއިރު، ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުންނާއި ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުންވެސް ތިބީ އެކަމަށް ސަމާލުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
80%
0%
20%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބަލައި އައި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ
މަނާކޮށްފައި އޮތް ވަގުތުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވި 43 މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި