ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 11:36
ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް
ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް
ސަން އޮންލައިން
ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް އަލުން ތަރައްގީ ކުރުން
ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް ތަޅާލައި އަލުން އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބޭރު ކުންފުންޏެއްނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 25،000 ޑޮލަރު
 
ދިވެހި ކުންފުންޏެއްނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 300،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ
 
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 1500 އެޕާޓްމަންޓު ހަދަން ވަނީ ނިންމާފައި

މާލޭގައި ހުންނަ ސިނަމާލެ ފްލެޓުތައް ތަޅާލައި، އަލުން އެތަން އިމާރާތް ކުރުމަށް "ސިނަމާލެ ރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

"ސިނަމާލެ ރީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 ގެ ކުރިން [email protected] މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އަންނަ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 1500 އެޕާޓްމަންޓު ހަދަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 700 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ފަސް ބިލްޑިންގ އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން 800 އެޕާޓްމަންޓުގެ ފަސް ބިލްޑިން އިމާރާތް ކުރާނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ ތިން ބާވަތުގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކެވެ. އެއީ ދެ ކޮޓަރި އާއި ތިން ކޮޓަރި އަދި ހަތަރު ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކެވެ. އަދި ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ކޮމާޝަލް ޔުނިޓުތައް ހުންނައިރު ބޭސްމެންޓުގައި ޕާކިން ޒޯނެއްވެސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރާ ކުންފުންޏަކީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއްނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 300،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބޭރު ކުންފުންޏެއްނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 25،000 ޑޮލަރެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށްގެންދާނެ ކުންފުންޏަކު ހޮވާއިރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ގާބިލުކަމަށް ބަލާނެއެވެ.

މިހާރު ހުރި ސިނަމާލެ އިމާރާތްތަކަކީ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ އިމާރާތްތަކަކެވެ. މިކަމުގެ ޝަކުވާ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުރެއެވެ. މިއީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުއްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާގެ އެހީގައި އިމާރަތްކުރި ފުލެޓުތަކެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
33%
0%
67%
ކޮމެންޓް
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 11:51
ލާމަސީލު
އެތަނުގަ މިހާރު ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އިތުރު ފައިސާ އަކާނުލާ އެޕާރޓްމަންޓް ދޭނެތޯ؟ ނޫނީ ހަމަ ފައިސާ ދައްކައިގެންތޯ އަލުން އަޅާބއިމާރާތަށް ވަދެވޭނީ. މިވެސް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން. އެތަން ތަޅާލާ ހަދަމުން ދާއިރު މިހާރު އެތަނުގަ އުޅޭމީހުން ތަންނިމެންދެންް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުވާނަމަ އެއްވެސް މާލީ އެހީއެއް ލިބޭނެތޯ؟ މިއީ ޖަވާބު ބޭނުން ސުވާލުތައް.