ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:37
 ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަލީ އާދަމް
ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަލީ އާދަމް
ޖޭއެސްސީ
މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކުރުން
ވަރިވާން ކޯޓަށްދިޔަ އަންހެން މީހާއަށް ގުޅައި މެސެޖްކޮށް ހެދި މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
އަލީ އާދަމް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށް 25 މެއި ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވޭ
 
މީގެކުރިންވެސް އަލީ އާދަމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވޭ

ވަރިވާން ކޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަންހެން މީހާއަށް ގުޅައި މެސެޖްކޮށް ހެދި ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަލީ އާދަމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން ބުނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކަށް ގުޅައި މެސެޖުކޮށް ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އާދަމްއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަލީ އާދަމް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށް 25 މެއި ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) އަދި (ލ) އާ ޙަވާލާދީ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

އަލީ އާދަމް ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނި ރުޖޫއަކޮށްދިނުމާއި ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 18 ގައިވެސް އަލީ އާދަމް ދެ ހަފުތާއަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް