ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 18:09
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު، މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކާނަމަ މައްސަލަ ބަލާނަން: ސަރުކާރު
 
ނުރައްކާތެރި ތުހުމަތުތައް ރައީސަށް ބަޔަކު ކުރަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ އިމްތިޔާޒުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން
 
ބަޔަކަށް ގެއްލިފައިވާ ސިޔާސީ ތާއީދު އަނބުރައި ހޯދުމަށްވެސް އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާނެ
 
އެ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ ސީރިއަސްކަން ގެއްލުވައިލަން

މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާނަމަ ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ބަލާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މޭ 6ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ނުރައްކާތެރި ތުހުމަތުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބަޔަކު ކުރަނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބޭ އިމްތިޔާޒުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދަނީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކަނޑައެޅިގެން ހަދާ ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތައް ދައްކަނީ މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ ސީރިއަސްކަން ގެއްލުވާލައި، ބަޔަކަށް ގެއްލިފައިވާ ސިޔާސީ ތާއީދު އަނބުރައި ހޯދިދާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގެން ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން މިފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމާއި ބައިބައިވުން އުފެދޭގޮތަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާނަމަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގަ ހަގީގަތެއް އޮތް ކަމަށްވާނަމަ މި ދެތިން ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ އެކަނި ކީއްވެގެންތޯ އެވާހަކަދައްކަވަންވީ. މީގެ ކުރިން އެހެން ފްލެޓްފޯމްތަކުގަ ވެސް އެ ވާހަކަދައްކަވަންވީނުންތޯ. ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފްލެޓްފޯމް އެ ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުގެ ހިމާޔަތުގަ ތިއްބަވައިގެން އެ ބޭފުޅުން އެވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ. ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ސާބިތުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ފްލެޓްފޯމެއްގަ އެވާހަކަތައް އެބޭފުޅުން ނުދައްކަވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ހަމަ ސުވާލު އުފެދޭ. މަޖިލީހުން ބޭރުގަ، އެފަދަ އިމްތިޔާޒު އެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ތަނުން ބޭރުގަ، އެފަދަ ނުރައްކާތެރި އަދި ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ބިރުވެރިކަމާ ބައިބައިވުން އުފެދޭނެ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް އެބޭފުޅުން ދައްކަވައިފިކަމަށްވާނަމަ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން އެމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން އިނގޭތޯ
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު؛ މިއުވާން މުހައްމަދު

މެއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކާނަމަ މައްސަލަ ބަލާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، ކެނެރީގޭގެ އިތުރުން މޭރީ ބްރައުންއާއި ޔާގޫތުގޭދޮށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިގެން އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ސަރުކާރަށް އެނގިފައި އޮތްކަމަށް، މިމަހުގެ 24 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަޝީދު އެ ފަދައިން ވިދާޅުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު މޭއި 6ގައި އެމަނިކުފާނަަށް ދިން ހަމަލާ ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އޮތްކަަމަށް މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް ތާއީދުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަރުކާރާއި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ނަޝީދު އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ނުވާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވައިލިއެެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓުގައި، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަރުވާކުޑަ ނިޒާމުތަކާއި، އަދި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ނިޒާމީ ބާގަނޑު، އަދި މައުލޫމާތެއް ލިބުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފްއިން އަމަލުކުރާ ގޮތްތަކުގައި ހުރި ފުށުއެރުން ފަހަގަކޮށް، އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާ ދީފައިވެއެވެ.

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކަށް ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް