ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 12:35
މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ޤައުމުތަކުން ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޤަވައިދުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކާ މެދުގައި
އިތުރު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ އިންޒާރު
އިތުރު ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ގޮވާލައިފި
 
ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވިދާޅުވީ، އިތުރު ބަލިމަޑުކަމެއް އައިސް ދޮރުގައި ޓަކިދީފާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

2020 ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބަޔަކު، އެ އަހަރަކަށްޓަކާ ފޮނި ޢުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ އަހަރެކެވެ. "2020ގެ ތަޞައްވުރު"ގެ ގޮތުގައި އެކި މީހުން އެކި ޚިޔާލުތައްކޮށް، ހުވަފެންތައް ދުށް އަހަރެކެވެ. ނަމަވެސް، ތޮށަލި ދުޅައަށް ދުވަމުންދާ މި ދުނިޔެއަށް 2020 ވަނަ އަހަރުވީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ބިރުވެރި އަހަރަކަށެވެ. ދުށް ހުވަފެންތަކާ ޚިލާފު އަހަރަކަށެވެ. އަސްލެއް ނޭނގޭތާ ނަސްލެއްވެސް އެނގެން ނެތް ވައިރަހަކުން މުޅި ދުނިޔެ ފުރަބަންދު ކުރިއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ޢަލަމީ ބަލިމަޑުކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިނދަޖައްސުވާލިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން މިވަޤުތަށް މިންޖުވެވިފައި އޮތެއް ކަމަކު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނީ ކޮން ފަދަ ތޫފާނަކާ ކަމެއް، ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށްޓަކާ ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އެ އިދާރާއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި ސާބިތުވުމަށްވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ކުށްލި ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖާގައި އޮތް ބަލިމަޑުކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައެޅިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިސްވެރިޔާ، ޑރ ޓެޑްރޯޒް އެޑަނޮމް ގެބްރިޔޭސޫސް މިވަނީ، ދެން ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

Advertisement

10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި މެންބަރު ޤައުމުތަކާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ޑރ ޓެޑްރޯޒް ވަނީ، އިތުރު ބަލިމަޑުކަމެއް އައިސް ދޮރުގައި ޓަކިދީފާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ކުރައްވާ، މިއީ ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި 194 ޤައުމެއް މިވަޤުތު އޮތް އިރު، އެ ޤައުމުތަކުން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ޞިއްޙީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ، ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާތަކާއި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޤަވައިދުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކާ މެދުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަމާޒު ބަހައްޓައިގެން، ބަލިމަޑުކަމާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް، މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މުޢާހަދާގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.  

މެއި 30، 2023ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވުމަށް، ޓައިވާންއަށް ދަޢުވަތު ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ޗައިނާއާއި ޕާކިސްތާނުން ވަނީ، ބައްދަލުވުމުގައި ޓައިވާން ބައިވެރި ކުރުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، އިސްވަތީނީއާއި މަރޝަލް އައިލަންޑްސްއިން ވަނީ ޓައިވާންއާ އެއްކޮޅަށް ވަކާލާތު ކޮށްފައެވެ. ޓައިވާންއަކީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން، މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރު، އެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިޤައުމެކެވެ. ޓައިވާންއަކީ ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތެއް ކަމަކު، އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ހިންގާ ޤައުމަކަށް ވާ އިރު، ޓައިވާންގެ މައްސަލާގައި ޗައިނާއާއި އެމެރިކާގެ ދެބަސްވުންތައްވެސް ވަނީ ހޫނުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް