ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 10:58
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނަތް
ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފައިލް ދިފާއަށް ދެއްކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަންގައިފި
 
ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިން އެ ފައިލްގައިވާ ލިއުންތައް ދިފާއުން ބަލަން ބޭނުންވޭ
 
ކްރިކް ރިޒާގެ ވަކީލުވެސް ވިދާޅުވީ، މައްސަލައިގެ ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށް
 
ދިފާއު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައުލޫމާތުތައް މުހިންމުކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި

ރ ފުއްގިރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ނަދީމެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގައި މައްސަލައާ ގުޅޭ ތަހުގީގުގެ ފައިލްތައް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ވުމާއެކު، ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކުރިން އެ ފައިލްގައިވާ ލިއުންތައް ދިފާއުން ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

ދިފާއު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ މައުލޫމާތުތައް މުހިންމުކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ގުޅުންހުރި ހެކިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަޒަން ކުރަން ދިފާއަށް އެނގޭނީވެސް އެ ލިއުންތައް ލިބިގެން ކަމަށާއި، ވުމާއެކު، ފައިލް ލިބުމުން، ހެކިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިފާއުން އިތުރު ކަންކަން ބޭނުންވާކަމަށް ޔާމީނުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިކް ރިޒާގެ ވަކީލުވެސް ވިދާޅުވީ، މައްސަލައިގެ ފައިލް ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ފަރާތުންވެސް ޕީޖީ އޮފީހަށް ސިޓީ ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެ ސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާއަށް ބަލާއިރު، ހެކި ހާމަ ކުރަން އެދޭ ޙާލަތުގައި ދައުލަތަށް އެ ޒިންމާ އޮންނާނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުމެއް ގޮތުގައި ހުށައެޅުމުންކަމަށް އެ ނުކުތާއާއި ގުޅިގެން އަންނަ ނުކުތާތައް އެއްކޮށް ކިއުމުން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގައި ހިނގަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި އަލުން ރުޖޫއަވެވެން ނޯންނާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިންވެސް ދިފާއުން އެ ލިއުންތައް ހޯދުމަށް އެދިފައިނުވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގެ 50 ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލަކުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާގެ އޮފިސަރު ބޭނުންކުރާ މައްސަލައިގެ ފައިލް އެއްކޮށް ބެލުމުގެ ޙައްޤުވެސް ލިބިދޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ތަހުގީީގީ އިދާރާތަކުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ އަދި ހޯދުންތަކުގެ ލޮގްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އަދި މުޅި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފައިލްއާއި އެންމެހައި ލޮގްތައްވެސް ދިފާއަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އެގޮތަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރުކޮށްފިނަމަ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ ބ ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާއަށް އެކަނި ޤައިދުވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ފަހުންވެސް އެ ފައިލް ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީވެސް ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ ނިމުނު ފަހުން އައި ނިންމުމެއްކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފައިލް ދިފާއަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމަވައި، އެކަން ދައުލަތަށް އަންގަވާފައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ މައްސަލައިގެ ލިއުންތައް ދޫކުރާއިރު، ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާ ލިއުންތައް އެ އިދާރާއެއްގައި ތިބެގެން ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. އެއީ ފުލުހުންނާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ތަހުގީގުތަކުގެ ލިއުންތަކެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މިއީ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި ތަހުގީގެއް ކަމަށާއި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިއުންތައް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ދިފާއަށް ނުލިބޭ ލިއުމެއް އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެ އިދާރާއަކުން ލިއުން ހޯދިދާނެކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޯޓުގައި މައްސަލައިގެ ފައިލް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ގާޒީ ވަނީ ދައުލަތަށް އަންގަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
13%
13%
13%
25%
13%
ކޮމެންޓް