ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:36
އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
އެމްއެންޑީއެފް
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
އެމްކިއުއޭގެ ޕޮލިސީތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި
 
މިއީ އެމްއެންޑީއެފް ގައި ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެއް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އަތޯރިޓީގެ ޕޮލިސީތަކާއި ގައިޑްލައިންތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މެއި 23 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފް ހެޑްކްއޯޓާރޒް ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަ ކުރި ފާރަތްތަކަށް ވަނީ އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވާފައެވެ. އެފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރިމެހެމާން ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަތީފެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ވައިސް ވަޙީދެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގަވައިދެއްވީތީ އެމްކިޔުއޭއަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްއިން ރާވާ ހިންގި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އެމްއެންޑީއެފް ގައި ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި އެކްރެޑިޓޭޝަންނާއި ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓްގެ އިތުރުން އިންސްޓިޓުޝަނަލް އޮޑިޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ވަނީ ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުރިހާ ސާރވިސްތަކާއި މަރުކަޒީ ތަމްރީން ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުން ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގައި މުހިންމު ޒިންމާތައް އަދާކުރާ ދާއިރާތަކުގެ 60 ސިފައިން ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ، އެމްއެންޑީއެފްގައި ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ދާއިރާގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި އަދި ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޕްރޮގްރާމް އެކްރެޑިޓޭޝަންއާއި، ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީޒްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ވައިޠް ވަޙީދާއި އެމްކިޔުއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޑރ. ޢަބްދުލް ހަނާން މުޙައްމަދާއި ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި